Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 297/2010 av 9. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 297/2010 av 9. april 2010 endrer forordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 300/2008.

Den nye regelverkspakken inneholdt i utgangspunktet ingen åpning for å kategorisere væske ("liquids, aerosoles and gels") som gjenstand det er forbudt å ta med seg inn på sikkerhetsbegrenset område og ombord et luftfartøy. Dette i motsetning til i gjeldende regelverk hvor det er fastsatt et "væskeforbud" i forordning (EF) nr. 1545/2006. Forutsetningen for det nye regelverket var at det senest 29. april 2010 ville være tilgjengelig teknologi på lufthavenene i EU/EØS som kunne avdekke flytende eksplosiver mv.

Det er nå klart at slik teknologi ikke vil være på plass innen denne tidsrammen. Som en konsekvens av dette er forordning (EU) nr. 297/2010 vedtatt.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EU) nr. 297/2010 anses EØS-relevant, og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 297/2010 endrer forordning (EF) nr. 272/2009 slik at det innføres en overgangsordning for å kunne fase inn ny teknologi som kan screene væske, uten å gå på akkord med sikkerhetsnivået på de europeiske lufthavenene. Målsettingen er å gå fra et forbud mot å ta med seg væske til et system hvor væsken screenes før passering til sikkerhetsbegrenset område. Regelverket legger opp til at alle europeiske lufthavner skal ha utstyr som kan screene væske innen 29. april 2013. Forordningen åpner likevel for at de Lufthavner som ønsker det, kan anvende utstyr som nevnt fra et tidligere tidspunkt. Forutsetningen er at utstyret oppfyller kravene som fastsettes i de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 297/2010 ble vedtatt 9. april 2010. Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1). Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.04.2010
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 125-127
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.04.2011
Anvendes fra i Norge
29.04.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0297
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro