Felles standarder for luftfartssikkerhet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 av 8. august 2008 om tiltak for gjennomføring av grunnleggende felles standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EC) no 820/2008 of 8 August 2008 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003.

En stor del av regelverket i forordning (EF) nr. 622/2003 er unntatt offentlighet. Spørsmålet om offentlighet har blitt brakt inn for EF-domstolen og det har blant annet blitt stilt spørsmål om myndighetene kunne kreve at borgerne skulle følge EU-regelverk som ikke er publisert i Official Journal. Som følge av denne saken satte EU-kommisjonen i gang et arbeid med å lage en ny forordning som erstatter forordning (EF) nr. 622/2003, men der hele forordningen kan publiseres i Official Journal. Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003. Visse deler av forordning (EF) nr. 622/2003 har vært secret/begrenset på grunn av innholdets art. Disse delene av forordningen har EU-kommisjonen gitt som en "Decision" og det er ikke nødvendig at denne offentliggjøres i EU.

I kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 er det i tillegg til ovennevnte tatt inn et unntak for flypassasjerer som kommer fra visse lufthavner i Kroatia. Passasjerer som har handlet væske, for eksempel tax-free produkter, på disse lufthavnene, og der varene er forseglet i henhold til regelverket, kan få med seg disse varene videre ved transfer i Norge.

Nærmere om bakgrunnen for unntaket som gjelder lufthavnene i Kroatia

Forordning (EF) nr. 622/2003 fastsetter en liste over forbudte gjenstander som ikke kan tas med inn på sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn eller om bord i et luftfartøy. Listen over forbudte gjenstander ble utvidet ved forordning (EF) nr. 1546/2006 vedtatt 6. november 2006, hvor også væske ble omfattet av listen over forbudte gjenstander.

Som en følge av at væskeforbudet ble innført, ble det forbudt å ta med tax-free varer kjøpt på lufthavner utenfor EØS-området, ved transfer innenfor EØS-området. Flere lufthavner utenfor EØS-området ønsket å få til ordninger slik at passasjerene fortsatt skulle kunne ta med tax-free varer når de fløy inn i EØS-området. På denne bakgrunn utarbeidet EU-kommisjonen et nytt regelverk som skulle muliggjøre en slik ordning. Forordning (EF) nr. 915/2007 av 31. juli 2007, som endrer forordning (EF) nr. 622/2003, ble 1. februar 2008 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, av EØS-komiteen. For det første innførte forordningen nye materielle krav og prosedyrer for leveranser av væske og forseglede poser inn til flyside. Disse kravene berørte først og fremst lufthavnene og leverandørene av disse varene. For det andre innebar forordningen en lemping av bestemmelsene som omfatter væske kjøpt på flyplasser i tredje land. Dette medfører at væske som har blitt anskaffet på utsalgssteder lokalisert på flyside eller på sikkerhetsbegrenset område i bestemte tredjeland, på visse vilkår kan tas med inn på sikkerhetsbegrenset område eller om bord i luftfartøy. Dette gjelder uavhengig av bestemmelsene om begrensning når det gjelder størrelsen på den enkelte beholder, total mengde væske osv. Dette innebærer at passasjerer som reiser fra konkrete lufthavner utenfor EØS, likestilles med passasjerer som reiser mellom lufthavner innenfor EØS-området, for så vidt gjelder varer kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen. Bestemmelsene vil berøre passasjerer som reiser fra lufthavner som er omfattet av unntaket, til en lufthavn i EØS og videre innenlands etter ankomst i Norge.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1477/2007, som er gjennomført i norsk rett, endrer forordning (EF) nr. 622/2003 og fastsetter at Singapore lufthavn kommer inn under unntaket som ble implementert ved forordning (EF) nr. 915/2007. Dette innebærer at varer som er kjøpt etter sikkerhetskontrollen på flyplassen i Singapore og som er forseglet i henhold til regelverket, kan av transferpassasjerer tas med videre om bord på luftfartøy innenfor EØS-området. I forordning (EF) nr. 820/2008 er det nå tatt inn et tilsvarende unntak for lufthavner i Kroatia.

Kort oppsummert innebærer dette at forordning (EF) nr. 820/2008, som ble vedtatt 8. august sammen med en "Decision", erstatter forordning (EF) nr. 620/2003, i tillegg er det i forordningen tatt inn et unntak for væske kjøpt på følgende lufthavner i Kroatia; Dubrovnik, Rijeka, Pula, Split, Zadar og Zagreb.

Merknader
Regelverket på dette området er basert på at samme regelverk gjennomføres på alle lufthavner innenfor EØS-området, såkalt "one-stop security". Dette innebærer at man i utgangspunktet bare skal måtte gå igjennom en sikkerhetssjekk når man forflytter seg innenfor EØS-området. Norge har gjennomført øvrig regelverk på området. Dette er gjennomført ved forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

For å unngå at transferpassasjerer som kommer fra de nevnte lufthavnene i Kroatia, skal bli fratatt flytende varer som er kjøpt på lufthavnene og forseglet i henhold til regelverket, fastsatte Samferdselsdepartementet en forskrift 20. august 2008 der lufthavnene i Kroatia ble omfattet av unntaket i bestemmelsene.

Det forventes ikke at rettsakten får administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Vurdering
Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 og kommisjonsbeslutning C(2008)4333 erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet.

I tillegg til ovennevnte er det i kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 tatt inn et unntak som berører flypassasjerer som kommer fra visse lufthavner i Kroatia. Passasjerer som har handlet væske, for eksempel tax-free produkter, på disse lufthavnene, og der varene er forseglet i henhold til regelverket, kan få med seg disse varene videre ved transfer i Norge. Samferdselsdepartementet fastsatte en forskrift 20. august 2008 der lufthavnene i Kroatia ble omfattet av dette unntaket i gjeldende regelverk.

Samferdselsdepartementet ser ikke behov for å sende kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 på høring. Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 og kommisjonsbeslutning C(2008)4333 erstatter tilsammen kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003, som allerede er gjennomført i norsk rett. I tillegg innfører forordning (EF) nr. 820/2008 unntak for visse lufthavner i Kroatia, og dette unntaket ble gjennomført i norsk rett ved en forskriftsendring 20. august 2008. I henhold til forvaltningsloven § 37 kan høring unnlates hvis det må anses åpenbart unødvendig.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 og kommisjonsbeslutning C(2008)4333 er relevante og akseptable.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 ble vedtatt 8. august 2008 og kunngjort i Official Journal 19. august 2008. Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 20. august 2008.

I tillegg til Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 har EU-kommisjonen fastsatt "Commission Decision of 08/VIII/2008 laying down additional measures for the implementation of the common basic standards on aviation security".

Samferdselsdepartementet rettet en henvendelse til EFTA med spørsmål om hvordan kommisjonsbeslutningen (Commission Decsision) ville bli en del av EØS-avtalen. EFTA har nå avklart at denne vil bli tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XIII om transport i kapittel VI om sivil luftfart, ved en henvisning til kommisjonsbeslutning C(2008)4333 av 8. august 2008. EFTA sendte ut standardskjema for kommisjonsbeslutningen 16. desember 2008 med frist 27. januar 2009.

Kommisjonsforordningen og kommisjonsbeslutningen vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.08.2008
Anvendelsesdato i EU
20.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 1153-1167
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.10.2009
Anvendes fra i Norge
20.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0820
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro