Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/55 av 9. januar 2018 om endring av forordning (EU) 2015/1998 med hensyn til å tilføye Republikken Singapore til tredjeland som anses for å anvende sikkerhetsstandarder som tilsvarer de felles grunnleggende bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/55 of 9 January 2018 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards adding the Republic of Singapore to the third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009. Videre er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 og gjennomføringsbeslutning C(2015)8005. Beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

I forordning (EU) 2015/1998 kapittel 3, 4 og 5 foreligger det lister over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B og 5-A i forordningen omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, og innsjekket bagasje. Utkast til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../ ..endrer forordning 2015/1998 på disse punktene.

EU Kommisjonen har funnet at Republikken Singapore oppfyller kravene i kommisjonsforordning 272/2009 del E, som omhandler kriterier for anerkjennelse av likeverdighet vedrørende sikkerhetsstandarder i tredjeland. Forordning .../ ..endrer dermed forordning 2015/1998 slik at tillegg 3-B, 4-B og 5-A også omfatter Republikken Singapore.

MerknaderMerknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EU) 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Forordningen ble gjennomført i norsk rett 1. februar 2018 gjennom forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det foreligger per i dag ikke direkteflyging fra Republikken Singapore til Norge.

Endringen antas å ikke få negative økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller norske myndigheter, da endringen medfører forenklinger av sikkerhetstiltakene for flygninger fra disse landene.

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet til rettsakt har ikke vært på nasjonal høring.

Status
Rettsakten ble stemt over i Aviation Security Committee (AVSEC) gjennom skriftlig votering i desember 2017. EU Kommisjonen er ansvarlige for vedtakelse av rettakten. Innholdet i rettsakten ble gjennomført i norsk rett 1. februar 2018, før beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, slik at ev passasjerer som kommer fra Singapore skal komme inn under samme regime som andre passasjerer som er en del av One-Stop Security systemet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.01.2018
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.02.2018
Anvendes fra i Norge
01.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0055
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro