Felles regler for sivil luftfart: retting av svensk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1062 av 28. juni 2021 om retting av svensk språkversjon av forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative prosedyrer relatert til luftfartsoperasjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1062 of 28 June 2021 correcting the Swedish language version of Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/1062 retter opp oversettelsesfeil i svensk språkutgave av forordnig (EU) 965/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1062 må inkorporeres i EØS avtalen. Forordninger behøver imidlertid ikke gjennomføres i EØS-landenens rett.

Forordnigen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndgheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2021/1062 inkoropreres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 2021/1062 er utarbeidet av Kommisjonen. I juni 2021 ble utkastet til forordning behandlet og vedtatt i EASA Komiteen i henhold til skriftlig prosedyre. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
18.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet