Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/394 av 13. mars 2018 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til fjerning av krav til luftfartsoperasjoner når det gjelder ballonger

Commission Regulation (EU) 2018/394 of 13 March 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the deletion of air operations requirements for balloons

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.8.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2018/394 endrer forordning (EU) nr. 965/2012 ved at reglene om luftfartsoperasjoner med ballong fjernes fra den sistnevnte forordningen. De eneste reglene som blir værende i forordning 965/2012, er reglene som stiller spesifikke krav til luftfartsmyndighetenes tilsyn med ballongoperasjoner (Part ARO). Endringen henger sammen med vedtakelsen av forordning (EU) 2018/395 som nå vil inneholde reglene om luftfartsoperasjoner med ballonger (se eget EØS-notat om denne saken). Hensikten med endringen er å forenkle fremstillingen av reglene ved at de nå samles i en egen ballongforordning fremfor å stå spredt i forordning (EU) nr. 965/2012.

Merknader

Hjemmel i EU traktaten
Forordning (EU) 2018/394 er hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordningen), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Gjeldende regler på området
Luftfartsoperasjoner med ballong reguleres i dag av forordning (EU) nr. 965/2012 som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/394 endrer forordning (EU) nr. 965/2012, og denne forordningen er gjennomført gjennom forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Endringsforordningen vil gjennomføres i norsk rett gjennom vedtakelse av en endringsforskrift til forskrift 7. august 2013 nr. 956.

Ettersom forordning (EU) 2018/395 inneholder de reglene om ballongoperasjoner som tas ut av forordning (EU) nr. 965/2018, vil ikke den de materielle regelverkssituasjonen på området bli vesentlig annerledes enn reglene som gjelder i dag.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For Luftfartstilsynet ventes ikke reglene i forordning (EU) 2018/394 å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

For markedet ventes flyttingen av reglene om ballongoperasjoner fra forordning (EU) nr. 965/2012 til et eget regelsett om ballonger i forordning (EU) 2018/395, å medføre at disse reglene blir lettere tilgjengelige. Driftshåndbøkene til operatørene vil måtte oppdateres med referanse til den nye forordningen.

Gruppering: Forordning (EU) 2018/394 vurderes å høre inn under gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Saken er ikke behandlet i Spesialutvalget for transport.

Saken har vært på nasjonal høring i 2017. Ingen av høringsinstansene har motstatt seg at forordningen gjøres gjeldende i Norge. Norges Luftfsportsforbund er positive til de nye reglene.

Luftfartstilsynet anser forordning (EU) 2018/394 å være EØS-relevant og akseptabel. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer forordning (EU) 2018/394 sammen med den korresponderende forordningen (EU) 2018/395, som positiv. Endringene vil forenkle fremstillingen av reglene for ballongoperasjoner og gjøre disse lettere tilgjengelige. Dette kan igjen bidra til å stimulere til mer aktivitet i denne delen av luftfarten, og samtidig som sikkerheten på området opprettholdes.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. mars 2018, og ble innlemmet i EØS avtalen 31. mai 2018. Forordningen er gjennomfort i forskrift om luftfartsoperasjoner FOR-2013-08-07-956.

Forslaget som ligger til grunn for for rettsakten er utarbeidet av det europeiske luftfartsbyrået EASA etter en såkalt "fast track" prosedyre. Det har således ikke vært gjennomført en ordinær skriftlig konsultasjon av utkastet gjennom en EASA NPA. Konsultasjon av forslaget har istedet skjedd gjennom et endags åpent høringsmøte. Saken er komitologibehandlet av EASA komiteen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.03.2018
Anvendelsesdato i EU
08.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 416-424
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.04.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.06.2018
Anvendes fra i Norge
07.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0394
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro