Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2160 av 20. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 når det gjelder visse referanser til ICAO-bestemmelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2160 of 20 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 as regards certain references to ICAO provisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 657/2013 og forordning (EU) 2016/2345, gir bestemmelser om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom. I Vedlegg II punkt 3 i forordningen vises det til ICAO PANS-ATM Doc. 4444 med henvisning til Amendment no. 6. I Doc. 4444 er Amendment No 7 gjennomført, og henvisningen må derfor oppdateres. Endringsforordningen skal gjennomføre disse oppdateringene.

Amendment 7 i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 er allerede gjennomført i norsk rett, se forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) § 3. Endringen ble gjennomført ved forskrift 6. oktober 2016 nr. 1195, etter at den ble kunngjort i ICAO State Letter 2016/54. Seksjon 12.3.1.5 i ICAO PANS-ATM Doc. 4444, som er den aktuelle henvisningen i (EU) nr. 1079/2012, omhandler frasologi, men det ble ikke gjort endringer i dette punktet i Amendment 7.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 1079/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (BSL G 1-2). Endringsforordningen gjennomføres som en endring av denne forskriften.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske luftfartsaktører.

Sakkyndige instansers merknader
Det har ikke vært innhentet kommentarer fra sakkyndige instanser i forbindelse med foreliggende forordning. Da Luftfartstilsynet mottok State Letter nummer 54/2016 med informasjon om de endringer som var tatt inn i "amendment no 7A", ble dette sendt på høring til relevante interessenter i juli 2016. Ingen høringsinstanser hadde innspill til det materielle innholdet. Forordningens materielle innhold er allerede del av norsk rett.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport.

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er en konsekvens av at ICAO har gjort endinger i ICAO Doc 4444 (PANS-ATM). Endringene forventes ikke å få noen konsekvenser for norske luftfartsaktører eller myndigheter utover det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Utkastet til forordningen vil bli diskutert i det 64. møte i Single Sky Committee 21.-22. februar 2017.

Forordningen ble vedtatt i EU Kommisjonen 20. november 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2017
Anvendelsesdato i EU
11.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2018
Anvendes fra i Norge
02.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2160
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro