Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2345 av 14. desember 2016 om endring av forodning (EU) nr. 262/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 når det gjelder referanser til ICAO-bestemmelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2345 of 14 December 2016 amending Regulation (EC) No 262/2009 and Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 as regards references to ICAO provisions

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 262/2009 stiller krav om koordinert tildeling og bruk av Mode S interrogatorkoder i Det felles europeiske luftrom. I Vedlegg I i forordningen vises det til Annex 10, Volume IV og Volume III i Chicagokonvensjonen, hhv. Amendment 77 og 79. Det er gjort endringer i Annex 10, som er gjennomført med hhv. Amendment 89 og 90. Henvisningene i forordningen må således oppdateres for at forordningen skal gjenspeile endringene som er gjort i ICAO. Forordning (EU) nr. 2016/2345 gjennomfører disse oppdateringene.

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 657/2013, gir bestemmelser om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom. I Vedlegg II i forordningen vises det til Annex 10, Volume III, Part 2 i Chicagokonvensjonen. Det er gjort endringer også i denne delen av Annex 10. Endringene er gjennomført som Amendment 90. I dagens forordning vises det til Amendment 85, og følgelig må også henvisningene i denne forordningen oppdateres for å gjenspeile de endringene som er gjort i ICAO. Forordningen viser også samme sted til ICAO PANS-ATM Doc. 4444 med henvisning til Amendment no. 2. I Doc. 4444 er Amendment No 6 gjennomført, og henvisningen må også her oppdateres. Forordning (EU) nr. 2016/2345 gjennomfører disse oppdateringene.

Alle medlemslandene i ICAO ble varslet om at Amendment 89 var vedtatt i ICAO gjennom State Letter nummer 2014/21. Endringene i Volume IV gjelder forhold knyttet til overvåkningssystemer.

Alle medlemslandene i ICAO ble varslet om at Amendment 90 var vedtatt i ICAO gjennom State Letter nummer 2016/25. Volume III regulerer kommunikasjonssystemer i luftfarten, og endringene innfører standardbeskrivelsene AeroMACS (aeronautical mobile airport communications system) og SATVOICE (satellite voice communications). AeroMACS er forslag til standard for et moderne datanettverk / datakommunikasjon (5Ghz) for bakkebaserte bevegelser (kjøretøy, luftfartøy) på lufthavner. Dette er et supplement for å avlaste dagens bakkekommunikasjon som foregår på VHF-båndet innenfor de aeronautiske frekvenser. SATVOICE er forslag til en standard for satellittkommunikasjon mellom bakken og luftfartøy, slik at de forskjellige satellittselskapene/flyselskapene og nettverkselskaper skal levere samme karakteristikk og infrastruktur. Begge forslag vil gi et positivt bidrag til flysikkerheten.

Amendment 6 i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 er allerede gjennomført i norsk rett, se forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) § 3. Endringen ble gjennomført ved forskrift 24. oktober 2014 nr 1340, etter at den ble kunngjort i ICAO State Letter 2014/48. Seksjon 12.3.1.5 i ICAO PANS-ATM Doc. 4444, som er den aktuelle henvisningen i (EU) 1079/2012, omhandler frasologi, men det ble ikke gjort endringer i dette punktet i Amendment 6.

Merknader
(EU) nr. 2016/2345 gis med hjemmel i forordning (EF) nr. 552/2004 som igjen har sin hjemmel i TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 262/2009 og forordning (EU) nr. 1079/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (BSL G 1-2). Forordning (EU) 2016/2345 gjennomføres som en endring av denne forskriften.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten isolert sett vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske luftfartsaktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport.

Da Luftfartstilsynet mottok State Letter 2014/21 med informasjon om de endringer som ble inntatt i «Amendment 89 to Annex 10, Volume IV», ble dette i april 2014 sendt på høring til relevante interessenter. Ingen høringsinstanser gav tilbakemelding, noe som indikerer at de foreslåtte endringene er imøtesett og har mindre konsekvenser.

Likeledes ble State Letter 2016/25 med informasjon om de endringer som var inntatt i «Amendment 90 to Annex 10, Volume III», sendt på høring i mai 2016 til relevante interessenter. Norsk Flygelederforening gav skriftlig tilbakemelding om at de ikke hadde kommentarer til endringen som var gjort. De øvrige høringsinstanser gav ingen tilbakemelding.

Luftfartstilsynet gjennomførte en høring i forbindelse med forslaget til endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1).

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er en konsekvens av at ICAO har gjort endinger i Annex 10, Volume III og IV, samt PANS-ATM Doc. 4444. Amendment 89 ligger tilbake til 2014, og en ajourføring av henvisningene har lenge vært etterspurt av aktørene.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status

Forslaget var til behandling i det 62. møtet i Single Sky Committee 18.-19. oktober 2016, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge. Forslaget ble vedtatt i kommisjonen som forordning (EU) 2016/2345 14. desember 2016.
Forordningen ble inntatt i EØS-avtalen i møte i EØS-komitéen 17. mars 2017, og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 17. mars 2017 nr. 354 om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring .

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
21.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2017
Anvendes fra i Norge
17.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2345
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro