Felles normer for luftfartssikkerhet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 av 11. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EC) No 23/2008 of 11 January 2008 amending Commission Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 23.10.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak om gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet, inneholder detaljerte supplerende sikkerhetskrav i tillegg til de krav som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002. Kravene er gitt i vedlegg til forordningen, og vedlegget er gradert "EU restricted/begrenset". Det kan derfor ikke redegjøres detaljert for bestemmelsene gitt i vedlegget.

Etter vedtakelsen av forordning (EF) nr. 622/2003 har det oppstått behov for å presisere de felleseuropeiske securitykravene, blant annet som følge av EU-kommisjonens erfaringer fra gjennomførte inspeksjoner av europeiske lufthavner, luftfartsselskaper og fraktleverandører. Forordning (EF) nr. 622/2003 er tidligere endret ved forordning (EF) nr. 68/2004, 781/2005, 857/2005, 65/2006/, 240/2006, 831/2006, 1448/2006, 1546/2006, 1862/2006, 437/2007 og 915/2007. Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 fastsetter ytterligere presisering av securitykravene slik de er fastsatt i forordning (EF) nr. 622/2003.

Forordning (EF) nr. 2320/2002 (hovedforordningen) fastsetter at gjennomlysing av håndbagasje og innsjekket bagasje blant annet kan skje ved bruk av røntgenutstyr med TIP (Threat Image Projecting), installert og tatt i bruk. TIP er et softwareprogram som rutinemessig tester røntgenoperatørens evne til å oppdage for eksempel våpen og eksplosiver i håndbagasje som blir gjennomlyst. Programmet skal bidra til at operatøren blir mer fokusert. Det er valgfritt om man vil installere såkalt TIP. Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 fastsetter de nærmere ytelseskrav til programvare for TIP, der det er installert.

Vurdering
Forordningen fastsetter de nærmere ytelseskrav til programvare ved bruk av røntgenutstyr med TIP. Luftfartstilsynet har opplyst at det per i dag bare er Oslo lufthavn, Gardermoen som har tatt i bruk TIP. Avinor har planlagt å ta i bruk TIP også på de øvrige lufthavnene.

Luftfartstilsynet har sendt forslag til gjennomføring av forordning (EF) nr. 23/2008 på høring. Ingen høringsinstanser hadde merknader til gjennomføring av forordningen.

Regelverket på dette området er basert på at samme regelverk gjennomføres på alle lufthavner innenfor EU/EØS-området, såkalt "one-stop security". Norge har gjennomført øvrig regelverk på området. Disse er gjennomført ved forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Forordningen er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 ble vedtatt av EU-kommisjonen 11. januar 2008. Forordningen trådte i kraft i EU 1. februar 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.01.2008
Anvendelsesdato i EU
01.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 141-142
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.2008
Anvendes fra i Norge
16.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro