Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 491/2009 av 25. mai 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1234/2007 om en felles markedsordning for landbruksprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbruksprodukter (»fusjonsmarkedsordningen«)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, dansk utgave)

(1) For at forenkle de lovgivningsmæssige rammer for den fælles landbrugspolitik blev alle de forordninger, som Rådet havde vedtaget siden indførelsen af den fælles landbrugspolitik i forbindelse med fastsættelsen af fælles markedsordninger for landbrugsprodukter eller grupper af produkter, ophævet ved og afløst af forordning (EF) nr. 1234/2007 ("fusionsmarkedsordningen") [2].

(2) Som fremhævet i fusionsmarkedsordningen skulle forenklingen ikke resultere i, at der blev sat spørgsmålstegn ved de politiske afgørelser, der gennem årene var truffet i forbindelse med den fælles landbrugspolitik. Den indeholdt derfor ingen bestemmelser om nye instrumenter eller foranstaltninger. Fusionsmarkedsordningen afspejler således de politiske afgørelser, der var blevet truffet frem til det øjeblik, hvor Kommissionen fremsatte sit forslag til fusionsmarkedsordningen.

(3) Sideløbende med forhandlingerne om og vedtagelsen af fusionsmarkedsordningen førte Rådet også forhandlinger om og vedtog en reform af vinsektoren, som nu er afsluttet med vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin [3]. Som angivet i fusionsmarkedsordningen blev kun de bestemmelser for vinsektoren, der ikke var genstand for reformer, indarbejdet i fusionsmarkedsordningen fra begyndelsen. De substansbestemmelser, der var genstand for ændringer, skulle først indarbejdes, når de var vedtaget. Da sådanne substansbestemmelser nu er vedtaget, bør vinsektoren nu fuldt ud indarbejdes i fusionsmarkedsordningen ved at indføre de politiske beslutninger, der er truffet i forordning (EF) nr. 479/2008, i fusionsmarkedsordningen.

(4) Indarbejdelsen af disse bestemmelser i fusionsmarkedsordningen bør følge samme tilgang som den, der blev anvendt ved vedtagelsen af fusionsmarkedsordningen, nemlig at der ikke sættes spørgsmålstegn ved de politiske afgørelser, der blev truffet, da Rådet vedtog disse bestemmelser, eller ved begrundelsen for disse politiske afgørelser som anført i de relevante betragtninger i de respektive forordninger.

(5) Fusionsmarkedsordningen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) I fusionsmarkedsordningen er der indarbejdet bestemmelser om anvendelsen af traktatens konkurrenceregler på de omfattede sektorer. Sådanne bestemmelser havde hidtil været indarbejdet i Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 af 24. juli 2006 om anvendelse af visse konkurrenceregler inden for produktion og handel med landbrugsvarer [4]. I fusionsmarkedsordningen blev anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1184/2006 derfor tilpasset. Som følge af, at vinsektoren fuldt ud indarbejdes i fusionsmarkedsordningen, og at konkurrencereglerne heri udvides til at omfatte denne sektor, bør vinsektoren udelukkes fra anvendelsesområdet af forordning (EF) nr. 1184/2006.

(7) Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at ethvert element af statsstøtte, der måtte medtages i de i denne forordning omhandlede nationale støtteprogrammer, skal vurderes i lyset af Fællesskabets substansbestemmelser om statsstøtte. Da proceduren i denne forordning for godkendelse af disse støtteprogrammer gør det muligt for Kommissionen at sikre, at Fællesskabets substansbestemmelser om statsstøtte, især bestemmelserne i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug [5] for 2007-2013, er overholdt, bør der ikke kræves yderligere underretning i medfør af traktatens artikel 88 eller Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 [6].

(8) Af hensyn til retssikkerheden er det hensigtsmæssigt at minde om, at ophævelsen af forordning (EF) nr. 479/2008 ikke berører gyldigheden af de retsakter, der er vedtaget på grundlag af den ophævede retsakt.

(9) For at sikre, at overgangen fra bestemmelserne i forordning (EF) nr. 479/2008 til bestemmelserne i nærværende forordning ikke får indflydelse på det igangværende produktionsår 2008/2009 for vin, bør denne forordning anvendes fra begyndelsen af det næste produktionsår for vin, dvs. fra den 1. august 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2008
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.05.2009
Anvendelsesdato i EU
01.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 839-894
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0491
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro