Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 av 5. november 2002 om en felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council on the Common Procurement Vocabulary (CPV)

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 22.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, norsk utgave)

1) Anvendelsen av ulike nomenklaturer skader åpenheten og klarheten med hensyn til offentlige innkjøp i Europa. Slik anvendelse virker inn på kvaliteten til og fristene for kunngjøringer av konkurranse, og utgjør en begrensning for næringsdrivendes tilgang til offentlige kontrakter.

2) I sin rekommandasjon 96/527/EF oppfordret Kommisjonen oppdragsgivere og myndigheter til å benytte en felles klassifikasjon [Common Procurement Vocabulary (CPV)], som er utarbeidet på grunnlag av visse eksisterende nomenklaturer med sikte på en bedre tilpasning av disse til offentlige kontrakter, til å beskrive kontraktsgjenstanden.

3) De referanser som anvendes av ordregivende myndigheter og av oppdragsgivere for å beskrive kontraktsgjenstanden, bør standardiseres ved at det utarbeides et felles klassifikasjonssystem for offentlige innkjøp.

4) Medlemsstatene bør ha et felles referansesystem der samme varebeskrivelse benyttes på alle de offisielle fellesskapsspråkene, og der de tilsvarende alfanumeriske kodene også er de samme, slik at språkbarrierene kan oppheves på fellesskapsplan.

5) Ved denne forordning bør det derfor vedtas en revidert utgave av CPV, som utgjør et felles klassifikasjonssystem for offentlige innkjøp, og som gjennomføres ved direktivene om samordning av framgangsmåtene for tildeling av offentlige kontrakter.

6) Det må også utarbeides veiledende tabeller som viser samsvaret mellom CPV og den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) innen Det europeiske økonomiske fellesskap, De forente nasjoners foreløpige sentrale produktgruppering (CPC Prov.), standarden for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 1) og Den kombinerte nomenklatur (KN).

7) Oppbygningen og kodene i CPV kan kreve tilpasninger og endringer i lys av utviklingen i markedene og brukernes behov. En passende framgangsmåte for revisjon må derfor fastsettes.

8) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

9) Ettersom målet for det framlagte forslaget, dvs. utarbeiding av et klassifikasjonssystem for offentlige kontrakter, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor, på bakgrunn av tiltakets omfang og virkninger, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette mål.

10) Begrunnelsen for å velge en forordning i stedet for et direktiv, er at innføringen av et klassifikasjonssystem for offentlige kontrakter ikke krever at bestemmelsene innarbeides i medlemsstatenes lovgivning.

11) For at brukerne skal få tid til å gjøre seg kjent med et enhetlig klassifikasjonssystem som med tiden vil bli obligatorisk, bør det fastsettes en tilpasningsperiode før denne CPV-forordningen gjennomføres -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2001
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.11.2002
Anvendelsesdato i EU
16.12.2003
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 15, 23.3.2006, p. 236-797
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002R2195
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro