Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 380/2008 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 om felles format for oppholdstillatelse for tredjelandsborgere

Council Regulation (EC) No 380/2008 of 18 April 2008 amending Regulation (EC) No 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals

Siste nytt

Høring igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 17.07.2014

I rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 og rådsforordning (EF) nr. 380/2008 er det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk. Gjennom behandlingen av enkeltsaker har Utlendingsdirektoratet blitt oppmerksomme på flere utfordringer og problemstillinger ved det gjeldende regelverket. For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft, igangsatte Arbeids- og sosialdepartementet en høring 17. juli 2014 om forslag til noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Justis- og politidepartementets pressemelding 3.2.2012)

Innføring av nye Schengen-standardiserte oppholdskort
Regjeringen foreslår å innføre nye oppholdskort med fingeravtrykk og foto som blant annet vil bidra til å forebygge illegal innvandring og illegalt opphold.

Justis- og politidepartementet har lagt frem et lovforslag om elektronisk lagring av
biometri i Schengen-standardiserte oppholdskort.

– Ordningen med oppholdskort vil øke sikkerheten rundt dokumentasjon på oppholds-tillatelse, og dermed bidra til å forebygge illegal innvandring og illegalt opphold, sier justisminister Grete Faremo.

Justisminister Faremo understreker at kortene også vil gjøre det enklere for brukerne å dokumentere oppholdstillatelsen overfor andre aktører enn myndighetene, så som
arbeidsgivere, banker mv.

Gjennom Schengen-samarbeidet er det innført ensartet krav til dokumentasjon for opp-holdstillatelse i form av oppholdskort med fingeravtrykk og fotografi. Dette innebærer at alle som får oppholdstillatelse i Norge skal få utstedt slikt oppholdskort.

BAKGRUNN - II (Justis- og politidepartementets proposisjon 3.2.2012)

Proposisjonenes hovedinnhold
Justis- og beredskapsdepartementet legger med dette frem forslag om en uttrykkelig hjemmel i utlendingsloven for elektronisk lagring av biometri i Schengen-standardiserte oppholdskort. Gjennom Schengen-samarbeidet ble det i 2002 innført ensartet dokumentasjon for oppholdstillatelse i form av en oppholdsetikett som limes inn i utlendingens reisedokument. Gjennom rådsforordning (EF) nr. 380/2008, som gjør endringer i rådsforordning (EF) nr. 1030/2002, er det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som skal inneholde elektronisk lagret biometri i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk. Dette innebærer at alle som får oppholdstillatelse i Norge skal få utstedt et standardisert oppholdskort med ansiktsfoto og fingeravtrykk. Schengen-standardisert oppholdskort omtales i det følgende som oppholdskort.

Dagens ordning med bruk av oppholdsetikett fremgår ikke av utlendingsloven, men departementet foreslår at den nye ordningen med utstedelse av særskilte oppholdskort skal synliggjøres i loven, jf. forslaget til ny § 64 a.

Det vil være visse merkostnader ved å utstede oppholdskort. Disse merkostnadene vil bli dekket gjennom økte gebyrer for behandling av søknader om oppholdstillatelse. Det foreslås også en hjemmel i loven for å kunne fastsette regler i forskrift om gebyr for utstedelse av nytt oppholdskort i tilfeller hvor kortet blir ødelagt eller går tapt mv. i tillatelsesperioden.

Forslaget til ny § 100 a vil gi tydelig hjemmel for opptak og lagring av biometrisk personinformasjon (ansiktsfoto og fingeravtrykk) i oppholdskortet. Utlendinger som innvilges oppholdstillatelse pålegges en plikt til å avgi biometri. Den biometriske personinformasjonen skal lagres elektronisk i en databrikke i oppholdskortet. Den foreslåtte bestemmelsen har også regler om innsyn og om retting og sletting av denne informasjonen.

Forslaget til ny § 100 b gir hjemmel for å innhente biometrisk personinformasjon til kontroll av fremlagt oppholdskort. Det gis også hjemmel for at ansiktsfoto og fingeravtrykk kan innhentes ved tvang ved kontroll opp mot oppholdskortet.

I § 109 siste ledd foreslås det en hjemmel for å regulere nærmere i forskrift at oppholdskort kan benyttes for utlendinger som er omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen og som har fått dokumentert sin oppholdsrett etter lovens § 118 og § 119 annet ledd. For å motvirke misbruk av oppholdskortet, foreslås det videre en endring i straffebestemmelsen i § 108. Det foreslås også at brudd på plikten til å avgi fingeravtrykk til kontroll av oppholdskort etter § 100 b, kan sanksjoneres ved straff.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2003
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.04.2008
Anvendelsesdato i EU
19.05.2009
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
03.02.2012
Annen informasjon