Felles bruk av elektroniske registre om veitransportvirksomheter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010 av 16. desember 2010 om felles regler for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre om veitransportvirksomheter

Commission Regulation (EU) No 1213/2010 of 16 December 2010 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr.1213/2010 av 16. desember 2010 om felles regler for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre om veitransportvirksomheter er hjemlet i forordning (EU) nr.1071/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for utøvelse av yrket som transportør på vei. Forordning 1071/2009 er en del av Vegpakken som ble fremlagt av Kommisjonen 23. mai 2007. Vegpakken skal konsolidere reglene om yrkes- og markedsadgang for vegtransport, samt harmonisere regelverket på områder hvor det har dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Det vises til EØS-notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket", " Vegpakkeforslaget - markedsadgang for godstransport" og " Vegpakkeforslaget - markedsadgang for persontransport.

For å sikre at regelverket gjennomføres på en effektiv måte og for å redusere administrative kostnader, er hver medlemsstats myndigheter forpliktet til å opprette og bruke et elektronisk register, ERRU (European Register of Road transport Undertakings), der visse opplysninger om transportforetakene og transportansvarlig skal føres, jf. forordning 1071/2009 art.16. ERRU er et system for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre over vegtransportører på tvers av landegrensene.

Det nasjonale elektroniske registeret skal inneholde nøytrale opplysninger om foretaket, navn på transportleder og type løyve med mer, jfr art 16, 2 litra a-d. Disse opplysningene anses uproblematiske å innhente og registrere, og ligger allerede i stor grad i dagens eksisterende systemer. Videre skal registeret inneholde sensitive opplysninger som antall alvorlige brudd som har ført til dom eller sanksjon de siste to årene og navn på alle personer som er erklært uegnet til å drive transportvirksomhet, jfr art-16, 2 litra e-f. Dette er opplysninger som i dag i stor grad ligger i politiets systemer.

Vegdirektoratet er pålagt av Samferdselsdepartementet å bygge og drifte det nasjonale ERRU-registeret.

Forordning 1071/2009 stiller overordnede krav til opprettelse og drift av ERRU, og angir hvilke opplysninger registrene skal inneholde, mens forordning 1213/2010 inneholder tekniske krav til de opplysninger som skal utveksles på tvers av landegrensene, samt konkretisering av de meldinger/skjemaer som skal utveksles.

Det er to hovedtyper meldinger:
1. Forespørsler vedrørende egnethet for transportleder
2. Rapportering av alvorlige overtredelser

I bilaget til forordningen går det nærmere fram i hvilket format utvekslingen av opplysninger skal foregå, samt bestemmelser om statistikk, lagring av opplysninger og minimumsservicenivå på datasystemer.

Merknader
Pr. i dag er det ikke lovhjemmel for å opprette det nasjonale elektroniske registeret etter 1071/2009, men det arbeides med et lovforslag som skal sendes ut på høring i løpet av høsten 2012. Datatilsynet har imidlertid gitt konsesjon til opprettelse av registeret inntil lovhjemmel er på plass. Kommisjonsforordning 1213/2010 angir de nærmere tekniske spesifikasjonene og hvordan opplysninger skal utveksles mellom de nasjonale elektroniske registrene, og kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift når lovhjemmel er på plass.
Rettsakten vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge utover det som følger av forordning 1071/2009.

Sakkyndige instansers merknader
Samferdselsdepartementet mener det er åpenbart unødvendig å gjennomføre en høring i Norge om rettsakten, ettersom rettsakten ikke innebærer vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering
Forordning 1213/2010 forutsetter at 1071/2009 blir implementert. Det er nærmere redegjort for det nasjonale elektroniske registeret i notat " Vegpakkeforslaget - adgang til yrket" som er tidligere behandlet i SU. Det forutsettes i begge forordningene at de opplysningene som utveksles skal gjøres i tråd med bestemmelsene om beskyttelse av personvern fastlagt i Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Dette direktivet er implementert i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling personopplysninger.
Forordning 1213/2010 innebærer ikke materielle endringer av betydning.
Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 1213/2010 trådte i kraft i EU den 7. januar 2012 og får anvendelse fra 31. desember 2012.

Kommisjonsforordningen er en forordning som presiserer innholdet i det nasjonale elektroniske registeret som er hjemlet i 1071/2009. Den sistnevnte rettsakten er ennå ikke en del av EØS-avtalen og det er ikke avklart når dette vil skje. Kommisjonsforordning 1213/2010 kan derfor ikke tas inn i EØS-avtalen før forordning 1071/2009 er tatt inn i avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2010
Anvendelsesdato i EU
31.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 288-296
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av EØS-komitebeslutning nr. 88/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.11.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1213
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro