Feiltoleranse for måleinstrumenter

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/137/EF av 10. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF om måleinstrumenter med hensyn til utnyttelse av største tillatte målefeil når det gjelder de instrumentspesifikke vedleggene MI-001 til MI-005

Commission Directive 2009/137/EC of 10 November 2009 amending Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council on measuring instruments in respect of exploitation of the maximum permissible errors, as regards the instrument-specific annexes MI-001 to MI-005

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/137/EF endrer direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter. Endringen innebærer at det tas inn et krav i flere av de instrumentspesifikke vedleggene i direktiv 2004/22/EF om at et måleredskap ikke skal utnytte maksimale tillatte målefeil eller systematisk favorisere en av partene i en transaksjon. Endringen gjelder for vannmålere, gassmålere, elektrisitetsmålere, varmemålere og gjennomstrømningsmålere for væsker (unntatt vann).

Merknader
Direktiv 2009/137/EF medfører at det må tas inn et nytt krav i forskrift om krav til elektrisitetsmålere, forskrift om krav til vannmålere, forskrift om krav til varmemålere og forskrift om krav gjennomstrømningsmålere (for andre væsker enn vann). Det er per i dag ikke krav til gassmålere i Norge, og kravene til gassmålere i direktiv 2004/22/EF er derfor ikke implementert. Det nye kravet til gassmålere vil dermed ikke medføre noen endring i nasjonalt regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Justervesenet har hatt direktivet til vurdering og er positiv til endringen. Endringen antas ikke å ha noen økonomiske konsekvenser for produsentene av de måleredskapene som er omfattet. Ved at det innføres et krav om at måleredskaper ikke skal utnytte maksimale tillatte målefeil eller systematisk favorisere en av partene, vil de økonomiske interessene som berøres av målingene bli bedre ivaretatt.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant og anses akseptabelt for Norge.

Status
Direktiv 2009/137/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 20. mai 2011. Forslag til endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere, forskrift om krav til vannmålere, forskrift om krav til varmemålere og forskrift om krav gjennomstrømningsmålere (for andre væsker enn vann) ble sendt på høring 1. juni 2011 med høringsfrist 1.september 2011. Endringene trådde i kraft 9. september 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.11.2009
Gjennomføringsfrist i EU
01.12.2010
Anvendelsesdato i EU
01.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 171-173
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.09.2011
Anvendes fra i Norge
09.09.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0137
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro