Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1308/1999 av 15. juni 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

Council Regulation (EC) No 1308/1999 amending Regulation (EC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.3.2000 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Siden vedtagelsen af forordning (EØF) nr. 2377/90 er der sket en radikal ændring af bestemmelserne vedrørende veterinærlægemidler, især som følge af ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering og ændringerne ved direktiv 93/40/EØF af Rådets direktiv 81/851/EØF af 28. september 1981 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om veterinærlægemidler og af Rådets direktiv 81/852/EØF af 28. september 1981 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om analytiske, toksiko-farmakologiske og kliniske normer og forskrifter for afprøvning af veterinærlægemidler;

(2) Udvalget for Veterinærlægemidler er for fremtiden ansvarligt over for Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, og det påhviler agenturet gennem dette udvalg at fremsætte en udtalelse om de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler, som kan godkendes i animalske levnedsmidler i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90;

(3) Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering fastlægger de gebyrer, der skal betales til agenturet for behandling af ansøgninger om fastsættelse, ændring og udvidelse af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer;

(4) det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EØF) nr. 2377/90, så det pålægges agenturet at behandle ansøgninger om etablering, ændring og udvidelse af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, og beslutningsprocessen med hensyn til tilladelse og kontrol med veterinærlægemidler bringes på linje med den proces, som blev indført ved forordning (EØF) nr. 2309/93;

(5) aftalen om anvendelse af sanitære og fytosanitære foranstaltninger, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-runden, og som godkendtes på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), skaber forpligtelser om gennemsigtighed med hensyn til sundhedsforanstaltninger; forordning (EØF) nr. 2377/90 bør derfor tilpasses, så Fællesskabet kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen;

(6) det findes ligeledes nødvendigt at berigtige visse fejl i forordning (EØF) nr. 2377/90 -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.03.1999
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.1999
Anvendelsesdato i EU
26.06.1999

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 17.5.2001, p. 41-43
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.03.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999R1308
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro