Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres komponenter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/799 of 18 March 2016 implementing Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council laying down the requirements for the construction, testing, installation, operation and repair of tachographs and their components

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 165/2014 indførtes digitale takografer af anden generation, kaldet intelligente takografer, som omfatter en forbindelse til det globale satellitnavigationssystem (»GNSS«), kommunikationsudstyr til tidlig fjernafsløring og et interface med intelligente transportsystemer. Der skal udarbejdes specifikationer for de tekniske krav til konstruktion af intelligente takografer.

(2) Udstyret til tidlig fjernafsløring, jf. artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 165/2014 skal sende data fra den digitale takograf til en kontrolansvarlig ved vejsiden sammen med oplysninger om vægt og vægt pr. aksel for hele vogntoget (trækker og anhængere eller sættevogne), i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/53/EF. Dette vil give mulighed for, at kontrolmyndighederne kan foretage en effektiv og hurtig kontrol af køretøjer med færre elektroniske anordninger i førerkabinen.

(3) I overensstemmelse med direktiv 96/53/EF skal udstyret til tidlig fjernafsløring benytte CEN DSRC-standarderne, som der henvises til i dette direktiv, i frekvensbåndet 5 795-5 805 MHz. Eftersom dette frekvensbånd ligeledes anvendes til elektronisk opkrævning af vejafgifter og for at undgå interferens mellem applikationerne til henholdsvis opkrævning af vejafgifter og kontrol, bør kontrolmedarbejderne ikke anvende udstyret til tidlig fjernafsløring ved et bompengeanlæg.

(4) Der bør indføres nye sikkerhedsmekanismer for at opretholde sikkerhedsniveauet for den digitale takograf sammen med den intelligente takograf for at afhjælpe de nuværende sårbarheder. En af disse sårbarheder er de manglede udløbsdatoer på digitale certifikater. For at overholde bedste praksis på sikkerhedsområdet anbefales det, at brugen af digitale certifikater uden udløbsdato undgås. Den normale driftsmæssige gyldighedsperiode for køretøjsenheder bør være 15 år startende på udstedelsesdatoen for køretøjsenhedens digitale certifikater. Køretøjsenheder bør udskiftes efter denne gyldighedsperiode.

(5) Det er et vigtigt aspekt ved effektiv drift af intelligente takografer, at de kan levere sikrede og pålidelige positionsoplysninger. Derfor er det formålstjenligt at sikre, at de er kompatible med tjenesterne med merværdi, som leveres af Galileo-programmet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 for at forbedre sikkerheden ved den intelligente takograf.

(6) I henhold til artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 165/2014, bør de sikkerhedsmekanismer, der indføres ved denne forordning, gælde 36 måneder efter de nødvendige gennemførelsesretsakters ikrafttræden for at give producenterne mulighed for at udvikle den nye generation af intelligente takografer og modtage deres typegodkendelsesattester fra de kompetente myndigheder.

(7) I henhold til forordning (EU) nr. 165/2014 skal køretøjer, der indregistreres første gang i en medlemsstat 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden, være udstyret med en intelligent takograf, der overholder kravene i denne forordning fra Kommissionen. Under alle omstændigheder skal alle køretøjer, der opererer i en anden medlemsstat end indregistreringsmedlemsstaten, udstyres med en lovlig intelligent takograf 15 år efter disse kravs ikrafttrædelsesdato.

(8) I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2009 havde man tilladelse til i en overgangsperiode, der udløb den 31. december 2013, at anvende en adapter for at gøre det muligt at montere takografer i type M1- og N1-køretøjer. På grund af tekniske problemer med at finde et alternativ til brugen af adapteren konkluderede eksperterne fra bilindustrien og takografbranchen sammen med Kommissionen, at der ikke fandtes mulighed for nogen alternativ løsning, uden at dette ville medføre store omkostninger for branchen, som ville være uforholdsmæssigt høje i forhold til markedets størrelse. Derfor bør der gives tilladelse til at anvende adapteren i type M1- og N1-køretøjer uden slutdato.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nævnt i artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.01.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.03.2016
Anvendelsesdato i EU
02.03.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 19.7.2018, p. 141-646
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.09.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2018
Anvendes fra i Norge
01.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0799
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro