Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1503 av 25. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 om felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er nødvendige for å kunne kople sammen elektroniske registre over sjåførkort

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1503 of 25 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/68 on common procedures and specifications necessary for the interconnection of electronic registers of driver cards

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.11.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1503 er hjemlet i Råds- og Europaparlamentsforordning (EU) 165/2014, art. 31(5).

Kommisjonsforordningen inneholder språklige presiseringer for å gjøre kommisjonsforordning (EU) 2016/68 mer klar og for å bedre sikkerheten, spesielt når det gjelder tredjelandsoppkobling, enten direkte eller indirekte via et annet land. Kommisjonsforordningen innebærer også en forberedelse av neste versjon av TACHOnet- meldesystemet for utveksling av informasjon om fartsskriverkort i EU- som kommer til våren.

Art. 1

I endringsforordningens art. 1 gjøres følgende endringer i kommisjonsforordning (EU) 2016/68:

(1 ) I 2016/68 artikkel 2 definisjoner legges det til tre nye punkter.

(2) 2016/68 får ny artikkel 3a som gjelder oppkobling av tredjeland og ny art. 3b som omhandler testing før oppkobling.

(3) 2016/68 får ny artikkel 5a som beskriver indirekte oppkobling til TACHOnet via et annet land.

(4) 2016/68 vedleggene I, II, III, VI, VII og VIII endres, hvorav en del av endringene er mindre språklige endringer.

(5) 2016/68 får et nytt vedlegg IX som beskriver applikasjonen for indirekte oppkobling etter ny art. 5a som omtalt ovenfor under (3).

Art. 2

Forordningen trådte i kraft 15. september 2017 i EU og var fra det tidspunkt direkte anvendbar i medlemslandene, bortsett fra endringene i vedleggene I, II, III, VI, VII og VIII som omtalt ovenfor under art. 1 (4), som skal anvendes fra 2. mars 2018.

Merknader
Ettersom rettsakten er hjemlet i rammeforordning 165/2014 om fartsskriver, vil denne kommisjonsforordningen ikke gjelde for Norge før Stortinget har samtykket i å innlemme rammeforordningen i EØS-avtalen, jf. prop 8 LS (2017-2018)

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen innebærer behov for å innta en henvisning i forskriftsteksten til endringsforordningen. Rettsakten innebærer etter Vegdirektoratets vurdering for øvrig ikke behov for endring av lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen innebærer behov for endringer i datasystemet Difas- det nasjonale elektroniske registeret for fartsskriverkort. Vegdirektoratet jobber med å kartlegge omfanget av endringsbehovet.

Endringene i Difas vil innebære økonomiske kostnader for Vegdirektoratet, kostnadene lar seg ikke tallfeste nærmere på nåværende tidspunkt.

Vurdering
De foreslåtte endringene skal styrke sikkerheten til Tachonet systemet, noe som vurderes som positivt .

Konklusjon:
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen ble vedtatt 25. august 2017 og publisert i Official Journal dagen etter, med ikrafttredelse i EU 15. september 2017.

Det er fremmet forslag til beslutning i EØS-komiteen om å innlemme forordningen i EØS-avtalen med frist for godkjenning 27. oktober 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2017
Anvendelsesdato i EU
15.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 721-732
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2018
Anvendes fra i Norge
01.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1503
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro