Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF av 16. september 2009 om gjensidig godkjenning av fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisert utgave)

Directive 2009/100/EC on reciprocal recognition of navigability licenses for inland waterway vessels (codified version)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 11.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.1.2010)

Sammendrag av innhold
Direktivet samler, konsoliderer og viderefører reglene i rådsdirektiv 76/135/EØF og de senere endringer om gjensidig anerkjennelse av sjødyktighetsbevis for fartøy på innlands vannveier for å gjøre regelverket mer oversiktlig. Direktivet inneholder ingen nye materielle regler, bare endringer som er nødvendige som følge av konsolideringen. Direktiv 76/135/EØF er med dette direktivet opphevet. Direktiv 76/135/EØF er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII pkt 48.

Merknader
Direktivet er gitt med hjemmel i Romatraktaten art. 71, under kapittelet om transport, og er EØS-relevant. Norge har pr. definisjon ikke innenlands vannveier. Rettsakten skal ikke gjennomføres i norsk rett og har derfor ikke vært på høring. Uansett inneholder ikke rettsakten nye materielle regler.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger
Direktivet gjelder stater med innlands vannveier. Norge har ikke innlands vannveier og det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Kommisjonen framsatte forslaget 30. januar 2008, direktivet ble vedtatt 16. september 2009 og publisert i Official Journal 2. oktober 2009 (OJ L 259).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Anvendelsesdato i EU
22.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 264-267
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0100
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro