Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap

Tittel

Rådsdirektiv 2008/59/EF om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

Council Directive 2008/59/EC of 12 June 2008 adapting Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels, by reason of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/59/EF tilpasser direktiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier etter Romania og Bulgarias tiltredelse til den europeiske union, og retter seg mot stater som har indre vannveier, jf direktiv 2008/59/EF artikkel 2 (1). Direktiv 2006/87/EF erstatter og opphever Rådsdirektiv 82/714/EØS om tekniske forskrifter på indre vannveier som innførte harmoniserte betingelser for utstedelse av tekniske sertifikat for fartøy som opererte på indre vannveier i medlemsstatene, med unntak av transport på Rhinen. Direktiv 2006/87/EF er også rettet mot de medlemsstater som har indre vannveier som nevnt i artikkel 1 nr. 1.

Merknader
Direktiv 2008/59/EF er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innenlandske vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier.

Vurdering
Direktivet gjør tilpasninger i direktiv 2006/87/EF som følge av at Romania og Bulgaria ble medlemmer av den europeiske union. Direktiv 2006/87/EF er allerede tatt inn i EØS-avtalen. Endringsdirektivet og basisdirektivet retter seg mot stater som har indre vannveier. Norge har ikke indre vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet. Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/59/EF ble vedtatt den 12. juni 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.03.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2008
Anvendelsesdato i EU
30.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 431-432
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0059
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro