EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 av 23. mai 2006 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Fellesskapets referenselaboratorier

Commission Regulation (EC) No 776/2006 of 23 May 2006 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards Community reference laboratories

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 omtaler i Artikkel 32 Community Reference Laboratories (CRL) og lister i Vedlegg VII noen CRL. Aktiviteten til CRL skal dekke behovet for presise analytiske og diagnostiske resultater på områdene mat, fôr og dyrehelse.

Kommisjonen åpnet i 2005 for at laboratorier i EU kunne søke om å bli oppnevnt som CRL på områder som ikke var nevnt i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004. Søknadene ble evaluert og de beste på hvert område ble utnevnt til CRL og disse er angitt i vedlegget til forordning (EF) nr. 776/2006.
Vedlegg VII i Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 er erstattet av teksten i vedlegget til forordning 776/2006 og omfatter nå CRL nevnt i 34 punkter. CRL er oppnevnt for en enkelt analytt eller for flere beslektede analytter eller for produktgrupper.

Merknader
Foreliggende rettsakt, forordning (EF) nr. 776/2006, vil bli gjennomført i forskriften som vil gjennomføre kontrollforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.05.2006
Anvendelsesdato i EU
13.06.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1190-1195
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R0776
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro