EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/570 av 8. april 2019 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013/EU med hensyn til rescEU-kapasiteter og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/762/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/570 of 8 April 2019 laying down rules for the implementation of Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council as regards rescEU capacities and amending Commission Implementing Decision 2014/762/EU

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) EU-civilbeskyttelsesmekanismen (»EU-mekanismen«) omhandlet i afgørelse nr. 1313/2013/EU styrker samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og fremmer koordineringen på civilbeskyttelsesområdet med henblik på at forbedre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

(2) I afgørelse nr. 1313/2013/EU fastlægges den retlige ramme for rescEU. RescEU har til formål at yde bistand i uoverkommelige situationer, hvor den samlede eksisterende kapacitet på nationalt plan og de kapaciteter, som medlemsstaterne har tilknyttet den europæiske civilbeskyttelsespulje, ikke er i stand til at sikre en effektiv indsats.

(3) I de senere år har der været en kraftig stigning i antallet af ekstreme skovbrande i Europa med alvorlige økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser. Navnlig viste sæsonerne for skovbrande i 2017 og 2018 behovet for at være forberedt, når katastrofer på samme tid og i alvorlig grad påvirker medlemsstater.

(4) Den foranderlige karakter af risikoen for skovbrande har resulteret i dokumenterede indsatskapacitetsmangler på EU-plan. Disse mangler blev særligt tydelige i forbindelse med sæsonen for bekæmpelse af skovbrande i 2017, hvor kapaciteterne i EU-mekanismen var utilstrækkelige til at opfylde behovene i de lande, som anmodede om bistand.

(5) Den indledende opbygning af rescEU bør derfor fastlægges så hurtigt som muligt i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i afgørelse nr. 1313/2013/EU og bør i første gennemførelsesafgørelse omfatte kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften med henblik på at reagere på naturbrande. På grund af den nødvendige fleksibilitet i overgangsperioden i henhold til artikel 35 i afgørelse 1313/2013/EU bør antallet af rescEU-kapaciteter indledningsvis fastsættes i de efterfølgende gennemførelsesafgørelser.

(6) I henhold til artikel 12, stk. 4, i afgørelse 1313/2013/EU bør kvalitetskravene til kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften under rescEU fastsættes efter høring af medlemsstaterne, og de bør baseres på etablerede internationale standarder, hvor sådanne standarder allerede findes. I betragtning af manglen på etablerede internationale standarder for kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften bør kvalitetskravene til kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften baseres på de eksisterende generelle krav til moduler under den europæiske civilbeskyttelsespulje og bedste praksis inden for EU-mekanismen. Disse kvalitetskrav bør fastsættes i et bilag til nærværende afgørelse.

(7) Af hensyn til budgetdisciplinen er det nødvendigt i denne afgørelse at fastlægge omkostningerne i forbindelse med økonomisk støtte fra Unionen under rescEU i overgangsperioden.

(8) Af hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning bør direkte tilskud til rescEU-kapaciteter i overgangsperioden tildeles på grundlag af et årligt arbejdsprogram.

(9) Med ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/420 den 21. marts 2019 er reglerne om afhjælpning af midlertidige mangler i forbindelse med usædvanlige katastrofer som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU blevet forældet. Af konsekvenshensyn bør kapitel 7 i gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU udgå.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.04.2019
Anvendelsesdato i EU
30.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet