EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med kjemiske. biologiske, radiologiske og nukleære hendelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/88 af 26. januar 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/570 med hensyn til rescEU-kapasiteter i forbindelse med kjemiske. biologiske, radiologiske og nukleære hendelser

Commission Implementing Decision (EU) 2021/88 of 26 January 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/570 as regards rescEU capacities in the area of chemical, biological, radiological and nuclear incidents

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I afgørelse nr. 1313/2013/EU fastlægges den retlige ramme for rescEU, der er en kapacitetsreserve på EU-plan, som tager sigte på at yde bistand i uoverkommelige situationer, hvor den samlede eksisterende kapacitet på nationalt plan og de kapaciteter, som medlemsstaterne har tilknyttet den europæiske civilbeskyttelsespulje, ikke kan sikre en effektiv indsats ved naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

(2) I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 fastlægges den indledende sammensætning af rescEU med hensyn til kapaciteter og kvalitetskrav. RescEU-reserven består i øjeblikket af kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften, lægelig evakuering ad luftvejen, medicinske nødhjælpshold og opbygning af et beredskabslager til medicinsk udstyr og/eller personlige værnemidler.

(3) I henhold til artikel 12, stk. 2, i afgørelse nr. 1313/2013/EU skal de kapaciteter, som skal indgå i rescEU, defineres under hensyntagen til identificerede og kommende risici, de samlede kapaciteter og manglerne på EU-plan. Denne artikel fastsætter også de tre områder, som rescEU bør fokusere på, nemlig bekæmpelse af skovbrande fra luften, medicinsk katastrofeberedskab og kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (»CBRN«) hændelser.

(4) En analyse af identificerede og nye risici samt af kapaciteter og mangler på EU-plan viser, at der er behov for kapaciteter til rescEU-dekontamination i forbindelse med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser.

(5) Den dekontaminationskapacitet, der udvikles under rescEU, bør kunne reagere på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare scenarier. En komplet CBRN-kapacitet vil have den fordel, at den er i stand til at reagere på situationer, der involverer en blanding af agenser, og således sikre en effektiv mangesidet indsats.

(6) Selv om den primære opgave for kapaciteten til CBRN-dekontamination under rescEU bør være at dekontaminere infrastruktur, bygninger, køretøjer, udstyr og afgørende beviser fra kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare agenser, kan kapaciteten også omfatte passende dekontamination af berørte personer, herunder omkomne.

(7) I henhold til artikel 12, stk. 4, i afgørelse nr. 1313/2013/EU skal kvalitetskravene for de indsatskapaciteter, der indgår i rescEU, fastsættes efter samråd med medlemsstaterne.

(8) Kapaciteten til CBRN-dekontamination bør etableres for at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser i overensstemmelse med de støtteberettigede omkostningskategorier, der er omhandlet i artikel 3e i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570, og efter høring af medlemsstaterne.

(9) Der bør fastlægges et skøn over de samlede omkostninger herved, således at EU kan yde finansiel bistand til udviklingen af sådanne kapaciteter til CBRN-dekontamination, jf. artikel 21, stk. 3, i afgørelse nr. 1313/2013/EU. De samlede anslåede omkostninger bør beregnes under hensyntagen til de omkostningskategorier, der kan indgå i beregningen som anført i bilag IA til nævnte afgørelse.

(10) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.01.2021
Anvendelsesdato i EU
17.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet