EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/135/EU av 15. mars 2013 som endrer vedtak 2007/506/EF og 2007/742/EF om å forlenge gyldigheten av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til visse produkter

Commission Decision 2013/135/EU of 15 March 2013 amending Decisions 2007/506/EC and 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.03.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2013/135/EU omhandler forlengelse av gyldighetstiden for 2 tidligere beslutninger angående miljømerking, i påvente av at miljøkravene revideres.

Kommisjonsvedtak 2007/506/EF om såpe, shampo og hårbalsam forlenges til 31. desember 2013. Revisjon av dette dokumentet er satt i gang og kravene ventes sendt til "Regulatory Committee" til møtet i november 2013.

Kommisjonsvedtak 2007/742/EF om varmepumper forlenges til 31. desember 2013. Det er her startet et prosjekt for tildeling av fellesskapsmiljømerket til ovner generelt, der varmepumper vil bli en del av produktgruppen. Prosjektet antas ferdigstilt i løpet av 2013.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet.

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU 15. mars 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 19. mars 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 30/2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2013
Anvendelsesdato i EU
08.04.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
15.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro