EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1287/2013 av 11. desember 2013 om et program for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter (COSME) (2014-2020) og om opphevelse av beslutning nr. 1639/2006/EF

Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for Competitiveness and Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 - 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC

Siste nytt

Årsrapporter for 2016, 2017 og 2018 lagt fram av Kommisjonen 8.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: COSME-programmet ble vedtat innlemmet i EØS-avtalen i 2014, men innlemmelsen omfattet kun Island.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.03.2014)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen la 30. november frem sitt forslg til COSME, EUs program for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter som vil gå fra 1.1.2014 til 31.12.2020. Forordningen ble vedtatt 11. desember 2013.

Europa 2020 er EU sin overordnede vekst- og sysselsettingsstrategi for dette tiåret. Målet for strategien er at EU skal bli en smart, bærekraftig og inkluderende økonomi innen 2020.

EUs nye programperiode løper fra 2014 til 2020. I den nye programperioden vil forskningsvirkemidlene og de innovasjonsrettede tiltakene (herunder IKT-søylen, Energi-søylen og Eco-Innovation, som er en tilskuddsordning for grønne bedrifter i CIP, samt tiltak knyttet til utvikling av innovasjonspolitikk) samles i det EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Dette er den største endringen sammenlignet med dagens CIP og 7. rammeprogram for forskning. COSME vil på sin side fokusere på SMB, fremme entreprenørskap og utvikling av gode rammebetingelser og virkemidler for næringslivet med særlig fokus på SMB.

COSME-programmet vil øke fokus på næringslivets rammebetingelser i Europa og har følgende hovedmål:

• Forbedre tilgangen til finansiering for SMB gjennom egenkapital, finansiering og lånefasiliteter.
• Styrke konkurranseevnen til bedrifter i Europa ved å utvikle bedre rammebetingelser.
• Støtte internasjonalisering av SMB (Enterprise Europe Network – EEN).
• Fremme entreprenørskapskultur – Utvikle entreprenørskapsferdigheter for nye gründere, ungdom og kvinner.

COSME er i stor grad utformet for å fungere sammen med Horisont 2020. Begge programmene vil ha betydelige budsjetter for å generere kapital for vekst, forskning og innovasjon i europeisk næringsliv, og bygger opp om Europa 2020.

Merknader
Norge deltok i EU-programmet Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), som utløp i 2013. Fra 2014 er de innovasjonsrettede virkemidlene flyttet over i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Norsk deltagelse i Horisont 2020 koordineres av Kunnskapsdepartementet, men programmet har en sentral næringslivskomponent. Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra sterket den norske deltagelsen i Horisont 2020 som dreier seg om næringsrettet forskning og innovasjon. EU er Norges viktigste handelspartner, og regjeringen ønsker et bredt samarbeid mellom norske bedrifter og næringslivet i øvrige europeiske land.

Sakkyndige instansers merknader
Øvrige departementer er konsultert i saken. EØS-Spesialutvalget for forskning og utvikling vil orienteres om status.

Vurdering
Det er ikke prioritert midler til norsk deltagelse i COSME i statsbudsjettet for 2014.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning er overlevert EU-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2014
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1287
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro