EUs inn- og utreisesystem

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) (EU) 2017/2226 av 30. november 2017 om opprettelse av et inn- og utreisesystem til registrering av inn- og utreiseoplysninger om tredjelandsstatsborgere som passerer Den europeiske Unions medlemsstaters ytre grenser, samt avslag på innrejse og fastsettelse av betingelsene for adgang til inn- og utreisesystemet med hensyn på rettslig håndhevelse og om endring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011

Regulation (EU) (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) No 767/2008 and Regulation (EU) No 1077/2011

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Komisjonens pressemelding 6.4.2016, dansk utgave)

Stærkere og mere intelligente grænser i EU: Kommissionen fremsætter forslag til oprettelse af et ind- og udrejsesystem
Europa-Kommissionen fremsætter i dag sit ændrede forslag til forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem for at fremskynde, lette og styrke grænsekontrolprocedurerne for ikke-EU-borgere, der rejser til EU.

Ind- og udrejsesystemet vil modernisere forvaltningen af de ydre grænser ved at forbedre kvaliteten og effektiviteten af kontrollen og være en hjælp for medlemsstaterne, når de skal kontrollere det stigende antal personer, der rejser ind i og ud af EU. Det lovgivningsmæssige forslag indgår som en del af en større pakke om intelligente grænser, hvor der tages fat på den rolle, som IT-systemer spiller, når det drejer sig om at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, den interne sikkerhed og bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, sagde: "Brugen af nye teknologier kan være med til at forvalte strømmen af rejsende, der ankommer til vores ydre grænser, og samtidig løse problemerne i forbindelse med irregulær migration og øge den interne sikkerhed. I dag afhjælper vi en vigtig mangel ved vores IT-systemer og træffer konkrete foranstaltninger for at gøre vores grænser stærkere, mere intelligente og mere effektive med henblik på det stadig stigende antal rejsende, som kommer til EU."

Det foreslåede ind- og udrejsesystem vil muliggøre en effektiv forvaltning af de tilladte kortvarige ophold, øge automatiseringen af grænsekontrollen og medføre, at grænsevagterne i højere grad opdager falske dokumenter og identitetssvig. Systemet vil finde anvendelse på alle ikke-EU-borgere, som får indrejse med henblik på et kortvarigt ophold i Schengenområdet (højst 90 dage i et tidsrum på 180 dage).

Følgende vil blive registreret i systemet: navn, type rejsedokument og biometriske data samt ind- og udrejsedato og -sted. Dette vil gøre det lettere for rejsende i god tro at passere grænsen, at opdage personer, der bliver længere, end de har tilladelse til, og at identificere personer uden dokumenter i Schengenområdet. Også afslag på indrejse vil blive registreret i systemet.

Ind- og udrejsesystemet vil erstatte det nuværende system med manuel stempling af pas, som er tidskrævende, ikke giver pålidelige oplysninger ved grænsepassage og ikke gør det muligt at opdage personer, der er blevet længere, end de har tilladelse til, eller at behandle sager, hvor en person har mistet sine rejsedokumenter, eller de er blevet ødelagt.

Baggrund
I det foreslåede system lagres alfanumeriske og biometriske data (en kombination af fire fingeraftryk og et ansigtsbillede). Der er fastsat bestemmelser om hensigtsmæssige databeskyttelsesforanstaltninger og strenge adgangsrettigheder, jf. EU's databeskyttelsesregler. Systemet består af en central database, der er koblet til de nationale indrejsesteder. Der vil blive sikret interoperabilitet mellem ind- og udrejsesystemet og VIS (visuminformationssystemet). I udkastet til forordning fastsættes det, at medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og Europol vil få adgang til oplysningerne i systemet på nøje fastsatte betingelser.

Pakken indeholder også et ændret forslag til forordning om ændring af Schengengrænsekodeksen med henblik på at integrere de tekniske ændringer, som det foreslåede ind- og udrejsesystem vil medføre. Disse ændringer vil give tredjelandsstatsborgere adgang til selvbetjeningssystemer og e-gates, gøre det muligt at automatisere bestemte faser af kontrolproceduren og sætte de medlemsstater, der ønsker det, i stand til at indføre nationale programmer for registrerede rejsende.

I meddelelsen om bedre og mere intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og sikkerhed, der fremlægges parallelt hermed, ses der nærmere på, hvordan IT-systemer kan blive mere effektive og forbedre forvaltningen af de ydre grænser og den interne sikkerhed i EU. Det undersøges, hvordan de eksisterende systemer kan forbedres, der indkredses eventuelle mangler, og det fremhæves, hvor vigtigt det er, at systemerne er interoperable (samtidig med at databeskyttelsesreglerne overholdes).

Yderligere oplysninger

FAKTABLAD: Stærkere og mere intelligente grænser i Den Europæiske Union. Et ind- og udrejsesystem

MEMO: Pakke om intelligente grænser: spørgsmål og svar

Meddelelse: Bedre og mere intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og sikkerhed

Pressemeddelelse: Kommissionen indleder drøftelser om den fremtidige ramme for stærkere og mere intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og den indre sikkerhed

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Høring
Høring publisert
30.06.2020
Høringsfrist
01.10.2020
Annen informasjon