EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi: forenklinger i kontraktbetingelsene

Tittel

FP7 Grant Agreement, Annex II, General Conditions, Version 6, of 24 January 2011

Siste nytt

Kommisjonvedtak offentliggjort 24.1.2011

Nærmere omtale

Red.anm.: Kommisjonsvedtaket gjelder umiddelbart også for EFTA/EØS-landene.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 24.1.2011, dansk utgave)

EU-midler til forskning og innovation – der bliver nu mindre bureaukrati for forskere og smv'er
Europa-Kommissionen har i dag vedtaget foranstaltninger, der skal gøre det mere attraktivt og lettere for de bedste forskere og de mest innovative virksomheder, især små og mellemstore virksomheder (smv'er), at deltage i EU's nuværende syvende rammeprogram for forskning. Disse foranstaltninger, som er baseret på den plan for forenkling, der blev forelagt af Kommissionen i april 2010, vil få virkning med det samme.

EU-kommissæren med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, sagde: "Med disse foranstaltninger vil de mange tusinde fremragende personer, som vi giver støtte til, kunne spare tid og kræfter på papirarbejdet og koncentrere sig om det, de er bedst til, nemlig at arbejde med at fremme vækst og beskæftigelse og forbedre livskvaliteten i Europa gennem forskning og innovation i verdensklasse. Vi ønsker at tiltrække endnu flere og bedre ansøgere, også små virksomheder, som ikke kan overkomme alt for meget bureaukrati. Dette er kun begyndelsen: Kommissionen har allerede foreslået omfattende ændringer til de overordnede finansielle bestemmelser for alle EU's finansieringsprogrammer, og hvis Parlamentet og Rådet tilslutter sig dem, vil vi forelægge mere radikale forenklinger for efterfølgeren til 7. rammeprogram."

Tre konkrete foranstaltninger
Kommissionen har vedtaget tre konkrete foranstaltninger, der får øjeblikkelig virkning på forvaltningen af EU's støtte til forskning inden for det nuværende EU-forskningsprogram. De skal hver for sig afhjælpe de problemer, der gentagne gange er blevet påpeget af nuværende og måske kommende deltagere i 7. rammeprogram:

• Mere fleksibilitet med hensyn til beregning af personaleudgifter, således at modtagere af EU-forskningsstøtte kan anvende deres sædvanlige regnskabsmetoder, når de søger om godtgørelse for gennemsnitlige personaleudgifter. De vil ikke længere skulle opstille komplette, parallelle regnskabssystemer alene til dette formål.
• Ejere af smv'er, hvis lønninger ikke formelt registreres i deres regnskaber, kan nu få godtgørelse til dækning af det arbejde, de udfører i forbindelse med forskningsprojekter, i form af faste beløb.
• En ny styringsgruppe af højtstående tjenestemænd fra alle involverede tjenestegrene i Kommissionen og dens agenturer skal sørge for, at reglerne for forskningsmidler bliver ensartet anvendt.

Næste skridt
Kommissionen anser forenkling for at være et af de principper, der skal ligge til grund for opstillingen af det næste EU-program for forskning og innovation, og vil blive ved med at presse på for at opnå væsentlige forbedringer. Kommissionen vil forelægge sine lovgivningsforslag til det næste EU-program for forskning og innovation inden udgangen af i år, og der vil blive afholdt en offentlig høring herom, som vil blive igangsat i begyndelsen af foråret.

Baggrund
Til det nuværende EU-forskningsprogram er der indkommet mere end 40 000 forslag fra forskningsverdenen siden 2007, og der er indtil nu blevet finansieret næsten 8000 projekter. Næsten alle europæiske universiteter deltager, og omkring 15 % af deltagerne er smv'er.

Der er allerede taget mange konkrete skridt til at forenkle procedurerne både før og efter lanceringen af 7. rammeprogram.
I april 2010 vedtog Kommissionen en meddelelse med forslag til yderligere forenklinger, som skal gælde for den eksisterende lovramme, og på længere sigt en mulig revision af EU's finansieringsregler (se IP/10/472 og MEMO/10/156). Denne meddelelse affødte en bred debat rundt om i EU-institutionerne og med mange andre interessenter inden for forskning og innovation. I den forbindelse skal der også mindes om, at Kommissionens forslag til den reviderede finansforordning også indebærer forenklinger, f.eks. afskaffelse af rentebærende konti, som kan anvendes på 7. rammeprogram, og der foreslås foranstaltninger, som kan danne grundlag for en mere radikal forenkling af det næste rammeprogram. Det er nu op til Rådet og Europa-Parlamentet at vedtage disse foranstaltninger.

De foranstaltninger, der er vedtaget i den foreliggende kommissionsafgørelse, er baseret på en bred konsensus i denne debat, og de er også på linje med anbefalingerne fra den ekspertgruppe, der har foretaget en foreløbig evaluering af 7. rammeprogram (IP/10/1525)

Meddelelsen fra april 2010 om forenkling findes i sin fulde ordlyd på følgende adresse: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Rapporten fra ekspertgruppen med den foreløbige evaluering: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studi...

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.01.2011
Anvendelsesdato i EU
24.01.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.01.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
24.01.2011