EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"

Tittel

Rådsvedtak 2006/973/EF av 19. desember 2006 om særprogrammet "Mennesker" til gjennomføring av Det europeiske Fællesskaps syvende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-13)

Council Decision 2006/973/EC of 19 December 2006 concerning the specific programme People implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Rådsvedtaket er innlemmet i EØS-avtalen i kraft av det generelle EØS-komitevedtaket om 7. rammeprogram.

BAKGRUNN (fra stortingsproposisjonen om EUs 7. rammeprogram)

Mennesker – styrking av det menneskelige ­potensialet innenfor forskning og teknologi
I EUs sjuende rammeprogram vil innsatsen for å styrke det menneskelige potensialet innenfor forsk­ning og teknologi i Europa, både kvantitativt og kvalitativt, videreføres og videreutvikles. Dette innebærer ulike initiativer og virkemidler for å få flere til å velge en forskerkarriere, få europeiske forskere til å bli i Europa og å tiltrekke forskere fra hele verden til Europa. Aktivitetene i særprogrammet «Mennesker» vil baseres på det foregående rammeprogrammets såkalte Marie Curie-aktiviteter for forskerutdanning og forskermobilitet, og vil dekke alle stadier i forskerkarrieren – både i privat og offentlig sektor – fra grunnleggende forskerutdannelse til livslang læring og karriereutvikling. Forskermobilitet, både på tvers av landegrenser og sektorer, står sentralt, og vurderes som et vesentlig element i ERA - det europeiske forskningsområdet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.2007