EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"

Tittel

Rådsvedtak 2006/974/EF av 19. desember 2006 om særprogrammet "Kapasitet" til gjennomføring av Det europeiske Fællesskaps syvende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-13)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Rådsvedtaket er innlemmet i EØS-avtalen i kraft av det generelle EØS-vedtaket om 7. rammeprogram.

BAKGRUNN (fra stortingsproposisjonen om 7. rammeprogram)

Kapasitet – styrking av forsknings- og ­innovasjonskapasiteten i Europa
Denne delen av det sjuende rammeprogrammet har som formål å styrke forsknings- og innovasjonskapasiteten i hele Europa, og sikre at tilgjengelig kapasitet utnyttes best mulig. Det vil gjennomføres aktiviteter innenfor følgende underområder:

• forskningsinfrastruktur
• forskning til støtte for små og mellomstore bedrifter
• kunnskapsregioner og regionale forskningsdrevne klynger
• forskningspotensial i EUs konvergensregioner og periferi
• forholdet mellom vitenskap og samfunn
• forskningspolitikk
• internasjonalt samarbeid.

For forskningsinfrastruktur er målet å øke anvendelsen av, og å utvikle, eksisterende infrastruktur i Europa på en best mulig måte, samt å medvirke til å skape ny forskningsinfrastruktur av felleseuropeisk interesse innenfor alle vitenskapelige og teknologiske områder. Dette skal være infrastruktur som forskere trenger for å gjennomføre avansert forskning og som bistår næringslivet med å styrke dets kunnskapsgrunnlag og teknologiske ekspertise. Det vil i det sjuende rammeprogrammet vurderes ulike forslag til utvikling av ny infrastruktur. Som eksempel kan nevnes en europeisk polar isbryter og et multidisiplinært observatorium for havbunnen. Støtte til utvikling av ny infrastruktur vil kunne skje ved samfinansiering mellom rammeprogrammet og andre kilder, herunder nasjonal finansiering. Slik støtte fra rammeprogrammet vil kunne besluttes på bakgrunn av artikkel 171 i EU-traktaten, og vil fordre en finansieringsplan basert på forpliktelser fra alle berørte parter.

Forskning til fordel for små og mellomstore bedrifter skal styrke innovasjonsevnen i bedriftene og bidra til utvikling av nye teknologibaserte produkter og markeder. I tillegg skal minst 15 prosent av tilgjengelig finansiering i programmet «Samarbeid» gå til små og mellomstore bedrifter.

Det gjelder særskilte regler for samarbeid med internasjonale samarbeidsland 6 i det sjuende rammeprogrammet. Disse vil i hovedsak være relevante for særprogrammet «Kapasitet». I tillegg til utviklingsland vil samarbeidet omfatte blant annet norske samarbeidsland på Balkan og land som er en del av EUs nabolandspolitikk – «European Neigh­bourhood Policy» (ENP).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.2007