Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning 2014/286/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier og vilkår som europeiske referansenettverk og helsetjeneste leverandører som ønsker å være med i et europeisk referansenettverk må oppfylle

Commission Delegated Decision 2014/286/EU of 10 March 2014 setting out criteria and conditions that European Reference Networks and healthcare providers wishing to join a European Reference Network must fulfil

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.07.2014)

Sammendrag av innhold
Formålet med europeiske referansenettverk (ERN) er å forbedre tilgang til diagnostikk, behandling og tilbud av helsetjenester av høy kvalitet til pasienter med sykdommer som krever en spesiell sentralisering av ekspertise og spisskompetanse. Denne kommisjonsbeslutningen fastsetter kriterier og vilkår som ERN og deres medlemmer - i form av helsetjenesteleverandører - må oppfylle ved etablering av et nettverk hjemlet i artikkel 12 av pasientrettighetsdirektivet (2011/24/EU). Beslutningen beskriver i vedlegg I til artikkel 3 detaljert hvordan ERN kan oppfylle kriteriene satt i artikkel 12 av pasientrettighetsdirektivet. Videre beskriver vedlegg II til artikkel 5 kriterier og vilkår til helsetjenesteleverandører som ønsker å inngå i et ERN. For å kunne fungere organisatorisk skal nettverkene oppnevne et medlem som koordinator for nettverket, samt at de skal styres av et styre med representanter fra hver deltakende institusjon.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i artikkel 12 av pasientrettighetsdirektivet (2011/24/EU). HOD har fulgt arbeidet med utarbeidelse av kommisjonsbeslutningene (2014/286/EU og 2014/287/EU) de siste årene ved å være representert i ekspertgruppen for ERN. Norge har etablert et system for godkjenning av høyspesialiserte helsetjenester som del av nasjonale tjenester i Norge. Nasjonale tjenester er regulert i forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelse universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, samt veileder til forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010, artikkel 4: veileder for nasjonale tjenester. Det ansees som naturlig at norske nasjonale tjenester godkjent etter nevnt forskrift vil inngå og bli medlemmer av europeiske referansenettverk. Rettssaken grupperes foreløpig under Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). HOD vil utrede videre hvordan ERN-regelverket skal gjennomføres administrativt i Norge, og om dette muligens vil medføre behov for endring av forskrift nr. 1706 og/eller veileder til forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for helse, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

?Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2014
Anvendelsesdato i EU
27.05.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av pasienttjenestedirektivet) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0286
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro