Europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap

Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 30.6.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein) . Beslutningen trer i kraft 1.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rådet og Parlamentet vedtok 17. april 2013 en forordning om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (forordning (EU) 346/2013, European Social Entrepreneurship Funds Regulation, EuSEF).

Et viktig formål med reguleringen er å lette tilgangen til kapital for fond med samfunnsnyttige formål. Et rammeverk for slike fond er en del av EU-kommisjonens "Social Business Initiative" (COM(2011) 682/2).

Forordningen gir forvaltere av alternative investeringsfond som er registreringspliktige etter AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive, direktiv 2011/61/EU) adgang til å markedsføre sosiale entreprenørskapsfond som oppfyller kravene i forordningen grensekryssende etter en notifikasjonsordning, uten å måtte søke om konsesjon etter AIFM-direktivet. Registrering av fond og tilsyn skal forestås av nasjonale myndigheter, og det er også etablert en rapporteringsplikt til myndighetene. Forvaltere av fond som er registrert i medhold av forordningen, kan markedsføre slike fond i hele EØS-området og benytte betegnelsen "European Social Entrepreneurship Fund". Markedsføring i andre EØS-stater forutsetter at det meldes om grensekryssende virksomhet.

EuSEF-forordningen inneholder nærmere krav til fondene for at de skal kunne markedsføres grensekryssende som EuSEF. Fondene må investere minimum 70 % av forvaltningskapitalen i kvalifiserte investeringer. Som kvalifiserte investeringer regnes investeringer i særskilte foretak som ikke er tatt opp til handel på regulert marked, og som har som hovedformål å skape målbare og positive sosiale virkninger. Fondene skal - i tillegg til egenkapitalinstrumenter - kunne investere i gjeldsinstrumenter, og de skal kunne yte lån på visse vilkår. Forordningen inneholder også ytterligere krav til investeringene med videre.

Ifølge forordningen skal sosiale entreprenørskapsfond bare kunne markedsføres til profesjonelle kunder (som angitt i direktiv 2004/39/EF, MiFID), samt til andre investorer som investerer minst 100 000 euro og som skriftlig erklærer at de er klar over risikoen som er forbundet med investeringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen gir ingen plikt for forvaltere av alternative investeringsfond til å underlegge seg kravene i forordningen. Derimot gir forordningen forvalterne en rett til å markedsføre fond som oppfyller kravene i forordningen grensekryssende i EØS-området som "EuSEF" etter en notifikasjonsordning. I høringsnotat 17. desember 2014 utarbeidet av Finanstilsynet, fremgår det at tilsynet har begrenset grunnlag for å vurdere i hvilken grad det vil være interesse for registrering av forvaltere av slike fond i Norge. Videre fremgår det der at forordningen åpner for markedsadgang i EØS uten å søke om konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond, forutsatt at kravene i forordningen oppfylles. Forordningen vil gi tilsynsmyndighetene nye oppgaver, men samtidig kan det bli noen færre foretak under tilsyn etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har i høringsnotat som departementet sendte på høring 23. april 2015 foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen, gjennomføres som forskrift til lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Departementet mener forordningen kan gjennomføres i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond. Det bør også foretas en endring i finansforetaksloven for å presisere at nevnte lov ikke er til hinder for at fond for sosialt entreprenørskap kan yte lån i tråd med bestemmelsene i forordningen.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 17 april 2013 og trådte i kraft i EU 22. juli 2013.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Forordningen ligger i køen av rettsakter som skal innlemmes i EØS-avtalen etter at tilsynsbyråsaken fikk sin løsning.

Departementet sendte 23. april 2015 på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til gjennomføring av antatt fremtidige forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 24. juli 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.04.2013
Anvendelsesdato i EU
22.07.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.04.2021
Høring
Høring publisert
09.11.2020
Høringsfrist
21.12.2020
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2021
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0346
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro