Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede

Tittel

Kommisjonsorordning (EU) nr. 317/2010 av 16. april 2010 om spesifisering av ad hoc-modulen for 2011 om sysselsetting av funksjonshemmede til bruk i stikkprøveundersøkelsen vedrørende arbedsstokken som er omtalt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Commission Regulation (EU) No 317/2010 of 16 April 2010 adopting the specifications of the 2011 ad hoc module on employment of disabled people for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (herefter benævnt »FN-konventionen«), som er undertegnet af Det Europæiske Fællesskab og alle dets medlemsstater, foreskriver i artikel 31 om statistik og indsamling af data, at deltagerstaterne forpligter sig til at indsamle relevante oplysninger, herunder også statistiske og forskningsmæssige data, således at de kan formulere og gennemføre politikker, som udmønter konventionen i praksis, bl.a. bestemmelserne i artikel 27 om arbejde og beskæftigelse.

(2) I Rådets resolution af 17. marts 2008 om handicappedes forhold i Den Europæiske Union understreges det, at der er behov for handicapstatistikker for at give et billede af handicappedes generelle forhold i Europa, og at sådanne statistikker og forskningsdata gør det muligt at udforme kvalificerede handicappolitikker og gennemføre dem på de forskellige forvaltningsniveauer. Rådet opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til inden for deres respektive kompetenceområder at sikre, at der påbegyndes en europæisk handicapstrategi som efterfølger for den nuværende EU-handlingsplan vedrørende handicap for 2004-2010, bl.a. ved at vurdere, hvordan nationale bestræbelser afspejler Det Europæiske Fællesskabs og medlemsstaternes tilsagn om fuldstændig gennemførelse af FN-konventionen på EU-plan, og overveje at fastsætte sammenhængende og sammenlignelige nationale mål med henblik herpå.

(3) Der er således behov for omfattende og sammenlignelige data om beskæftigelse af handicappede for at kunne overvåge arbejdet med gennemførelsen af artikel 27 i FN- konventionen og opfyldelsen af målsætningerne for Fællesskabets beskæftigelsesstrategi og den europæiske handicapstrategi samt for at kunne måle udviklingen i de handicappedes deltagelse på arbejdsmarkedet.

(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2008 af 23. april 2008 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98, indeholder et ad hoc-modul om beskæftigelse af handicappede. Listen over variabler til dette modul bør fastlægges.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 446-452
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0317
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro