Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1640 av 12. august 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til antall og titler på variable for ad-hoc modulen «jobbferdigheter» for 2022 og de åtteårige variablene for «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» for arbeidskraftsområdet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1640 of 12 August 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). AKU består av ett sett kjernevariabler, som samles inn kvartalsvis, årlig og to-årlig, samt et system bestående av seks ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og to ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår antall og titler på variable for ett av ad-hoc temaene – «jobbferdigheter» som skal samles inn i 2022 og for temaet «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» som skal samles inn hvert åttende år fra og med 2023.

Variabelnavn og identifikatorer for disse to temaene er gjengitt i vedlegget til forordningen. Det skal samles inn 11 variable for hver av de to temaene og forordningen oppfyller betingelsene til antall variable for mer detaljerte tema i AKU gitt av rammeforordningen (EU) nr. 2019/1700 og forordningen for arbeidskraftområdet (EU) nr. 2019/2240.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen (EU) nr. 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.08.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.08.2020
Anvendelsesdato i EU
26.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet