Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1013 av 20. juli 2020 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for innberetning av opplysninger og spesifisering av de detaljerte ordningene for samt innholdet i kvalitetsrapportene om gjennomføring av en utvalgsundersøkelse på området informasjons- og kommunikasjonsteknologi for referanseåret 2021 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1013 of 20 July 2020 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the use of information and communication technologies domain for reference year 2021 pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre en korrekt gennemførelse af stikprøveundersøgelsen på området brug af informations- og kommunikationsteknologi bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættet, som er beskrivelsen af variablerne, de præcise karakteristika for de statistiske populationer, observationsenhederne og reglerne for respondenterne.

(2) Der indføres tekniske formater, som omfatter begreber og processer, herunder data og metadata, for at fremme indberetningen af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat).

(3) Der fastlægges nærmere ordninger for kvalitetsrapporterne med henblik på at vurdere kvaliteten af de statistiske data, der skal indberettes for området brug af informations- og kommunikationsteknologi.

(4) Medlemsstaterne og EU-institutionerne bør for de kategorier af karakteristika, der er opført i bilaget til denne forordning, når det er hensigtsmæssigt, anvende de statistiske klassifikationer for regionale enheder, uddannelse, erhverv og økonomisk sektor, som er forenelige med NUTS-, ISCED-, ISCO- og NACE- klassifikationerne.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.07.2020
Anvendelsesdato i EU
11.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet