Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse om voksenundervisning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/861 av 21. mai 2021 om spesifisering av de tekniske elementene i datasettet og fastsettelse av de tekniske formatene for rapportering om gjennomføring av en utvalgsundersøkelse på utdanningsområdet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/861 of 21 May 2021 specifying the technical items of the data set and establishing the technical formats for transmission of information on the organisation of a sample survey in the education and training domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre en korrekt gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på området uddannelse (voksenundervisningsundersøgelse — AES) bør Kommissionen præcisere de tekniske aspekter i datasættet og fastlægge de tekniske formater for indberetning af oplysninger.

(2) Medlemsstaterne og EU-institutionerne bør anvende statistiske klassifikationer for regionale enheder, uddannelsesniveau, beskæftigelse og økonomiske sektorer, som er forenelige med klassifikationerne i NUTS (2), ISCED (3), CLA (4), ISCO (5) og NACE (6). For sprogkundskaber bør de anvende Europarådets fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.05.2021
Anvendelsesdato i EU
20.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet