Europeisk regionalt samarbeid over landegrensene (Interreg 2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om særlige bestemmelser for målet om europeisk territorialt samarbeid (Interreg) som støttes av Det europeiske fond for regionalutvikling og de eksterne finansieringsinstrumentene

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the European territorial cooperation goal (Interreg) supported by the European Regional Development Fund and external financing instruments

Siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 3.12.2020

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Den 2. maj 2018 vedtog Kommissionen et forslag til den næste flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027.

Forenkling er blevet defineret som en central målsætning i oplægget om EU's finanser samt den efterfølgende evaluering af den nuværende ramme og den offentlige høring om rammen for 2021-2027. Erfaringen viser, at de nuværende regler er for komplekse og fragmenterede, hvilket fører til en unødvendig byrde for programmernes forvaltere og slutmodtagerne.

Med hensyn til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) foreslår Kommissionen en større indsats for at forenkle samarbejdet ud over EU's grænser. Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skelner klart mellem det territoriale samarbejde mellem medlemsstaterne og økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande. Territorialt samarbejde mellem medlemsstaterne finder sted i henhold til (intern) økonomisk, social og territorial samhørighed (tredje del, afsnit XVIII, om Unionens politikker og interne aktioner). Økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde med tredjelande henhører under kapitel 2, og udviklingssamarbejdet under femte del, afsnit III, kapitel 3 (Samarbejde med tredjelande og humanitær bistand) om Unionens optræden udadtil samt fjerde del om associering af de oversøiske lande og territorier (OLT'er).

Det er derfor ikke retligt muligt at etablere en enkelt samarbejdsfond inden og uden for EU's grænser. I en stor indsats for at forenkle dem og maksimere synergieffekterne mellem dem sigter forordningerne om fremtidige eksterne finansielle EU-instrumenter, dvs.

·IPA III: Førtiltrædelsesinstrumentet ("IPA III")

·NDICI: Instrumentet for naboskab, udvikling og internationalt
samarbejde ("NDICI") og

·OCTP: Rådsafgørelse om associering af oversøiske lande og territorier, der fastsætter finansieringen i form af et program ("OCTP"),

mod at fastlægge klare regler for at overføre en del af deres ressourcer til Interreg-programmer. Disse vil hovedsagelig blive gennemført efter de regler, der er fastlagt ved forordningen om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og eksterne finansieringsinstrumenter ("forordningen om målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg)"). Disse vil blive gennemført af Interreg-programmyndighederne i medlemsstaterne under delt forvaltning.

Med hensyn til IPA III bliver størrelsen af bidraget til Interreg-programmerne fastsat i henhold til artikel 10 i forordningen om europæisk territorialt samarbejde/Interreg, som vil finde anvendelse på anvendelsen af dette bidrag. IPA III kan i givet fald også bidrage til transnationale og interregionale samarbejdsprogrammer eller foranstaltninger, der fastsættes og gennemføres i henhold til forordningen om europæisk territorialt samarbejde/Interreg (artikel 5, stk. 4 og 5, i IPA III-forordningen).

Hvad angår NDICI, kan Kommissionen, hvis der skal gennemføres globale, regionale eller tværregionale foranstaltninger, under de relevante flerårige vejledende programmer eller de relevante handlingsplaner eller foranstaltninger beslutte at udvide anvendelsesområdet for aktionerne til lande og territorier, som ikke er omfattet af NDICI-forordningen. Målet vil være at sikre, at EU's finansiering er sammenhængende og effektiv, eller at fremme det regionale eller tværregionale samarbejde. Navnlig kan Kommissionen fastsætte en særlig finansiering for at hjælpe partnerlande og -regioner med at styrke samarbejdet med naboregioner i EU's yderste periferi og oversøiske lande og territorier omfattet af OCTP-afgørelsen. Med henblik herpå kan NDICI, hvis det er relevant og på grundlag af gensidighed og proportionalitetsprincippet, for så vidt angår niveauet for støtte fra OCTP og/eller forordningen om europæisk territorialt samarbejde/Interreg, bidrage til aktioner, der gennemføres af et partnerland eller en partnerregion eller enhver anden enhed omfattet af denne forordning, af et land, et område eller en anden enhed omfattet af OCTP-afgørelsen eller af en region i EU's yderste periferi under de fælles operationelle programmer eller til interregionale samarbejdsprogrammer eller foranstaltninger, der fastsættes og gennemføres i henhold til forordningen om europæisk territorialt samarbejde/Interreg (artikel 33, stk. 2, i NDICI-forordningen og artikel 87 i OCTP-afgørelsen).

For at muliggøre konsistens med andre EU-politikker på dette område fastlægges reglerne om levering og gennemførelse af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") for så vidt muligt i forordningen om fælles bestemmelser. Denne indeholder fælles bestemmelser for alle syv fonde med delt forvaltning på EU-plan. Der er navnlig tale om:

·SF: Samhørighedsfonden

·EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

·EFRU: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

·ESF+: Den Europæiske Socialfond Plus

·AMIF: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

·IGFV: instrumentet for grænseforvaltning og visa

·FIS: Fonden for Intern Sikkerhed .

For at forenkle de lovgivningsmæssige rammer og sikre, at de gældende bestemmelser er klare, fastsætter forordningen om fælles bestemmelser fælles og fondsspecifikke regler. Det samme gælder forordningen, som dækker både EFRU og Samhørighedsfonden, der intervenerer under "målet om investering i beskæftigelse og vækst" og, for så vidt angår EFRU, under målet om "europæisk territorialt samarbejde" (Interreg).

Programmer under målet om "europæisk territorialt samarbejde" (Interreg), der involverer flere medlemsstater og tredjelande har særlige karakteristika. Forordningen om målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) fastsætter derfor Interreg-specifikke regler for både forordningen om fælles bestemmelser og forordningen, der dækker både EFRU og Samhørighedsfonden. Den fastsætter ligeledes specifikke regler for programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde/Interreg ("Interreg-programmer"), hvis medlemsstaterne samarbejder med tredjelande.

Unionens eksterne finansieringsinstrumenter fastsætter klare regler om "overdragelse" for alle Interreg-komponenter. I løbet af programmeringsperioden 2014-2020 blev IPA-CBC-programmerne allerede forvaltet af GD REGIO og gennemførelsesbestemmelserne, som er baseret på IPA-forordningen, blev for størstedelens vedkommende tilpasset Interreg-reglerne om samarbejdsprogrammer i medlemsstaterne. ENI-CBC-programmerne blev forvaltet af GD NEAR; gennemførelsesbestemmelserne, som er baseret på ENI-forordningen, afviger på en række punkter fra Interreg-reglerne. Samarbejde om regionerne i den yderste periferi blev hovedsagelig organiseret på projektniveau og omfattede desuden nogle pilotprojekter, der involverede Interreg-programmyndighederne i gennemførelsen af samarbejdsforanstaltninger under indirekte forvaltning.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Annen informasjon