Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning

Tittel

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2009/C155/02 av 18. juni 2009 om etableringen av et europeisk referanserammeverk for kvalitetssikring i yrkesrettet utdanning og opplæring (EQARF)

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2012)

Sammendrag av innhold
Det europeiske referanserammeverk for kvalitetssikring i yrkesrettet utdanning og opplæring, er introdusert som en referanseramme og instrument for å bistå landene med å styrke og måle kvalitet og kvalitetsheving i yrkesutdanningene. Formålet er å bidra til økt kvalitet og økt transparens i landenes politikk på området, for derigjennom å bidra til økt gjensidig tillit, mer mobilitet av utdannings- og arbeidssøkere, samt livslang læring.

Rammeverket legger opp til et system for kontinuerlig kvalitetsutvikling og -sikring, basert på felles kvalitetskriterier og indikatorer som kan anvendes på både system- og leverandørnivå. Etableringen av referanserammeverket har ikke til hensikt å påvirke til endringer i landenes yrkesopplæringer, men å støtte landene i deres kvalitetsarbeid innenfor diversifiserte, etablerte opplæringssystemer.

Det anbefales at landene etablerer / oppretter et Nasjonalt Referansesenter (-punkt) for kvalitetssikring i Yrkesrettet opplæring, der et slikt ikke allerede finnes.

Merknader
Implementeringen av referanserammeverket gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.

Andre opplysninger
Utdanningsdirektoratet arbeider med å utvikle system og løsninger for et nytt kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen. Til grunn for dette arbeidet ligger blant annet EQAVET. På sikt skal dette kvalitetsvurderingssystemet integreres i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS). Det er også etablert et forskningsprogram knyttet til det nye Kvalitetsvurderingssystemet for fag- og yrkesopplæringen.

Status
Utdanningsdirektoratet følger opp EUs utdanningspolitiske arbeid innenfor fag- og yrkesopplæringen og er medlem av EUs nettverk for Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.04.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2009
Anvendelsesdato i EU
28.07.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009H0708(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro