Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/100/EU av 28. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv direktiv 2002/59/EF om etablering av et felles europeisk trafikkovervåknings- og informasjonssystem for skipsfarten i Fellesskapet

Commission Directive 2014/100/EU of 28 October 2014 amending Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council establishing a Community vessel traffic monitoring and information system

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.01.2015)

Sammendrag av innhold
Endringene er i all hovedsak språklige og presiserende, og inneholder ikke materielle endringer på nåværende tidspunkt. Noen av endringene tilrettelegger for at SafeSeaNet kan videreutvikles sentralt og nasjonalt. Dette legger videre til rette for informasjonsutveksling mellom medlemslandene. Det er imidlertid ikke konkrete nye bestemmelser i dette direktivet som vil medføre betydelige nye kostnader.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ikke behov for endringer i norsk lov eller forskrift på bakgrunn av dette direktivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet vil bare medføre begrensede økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. Eventuelle tilpassinger som skulle bli nødvendig vil kunne ivaretas innenfor de budsjettrammene for dette virksomhetsområdet som ligger i Nasjonal Transportplan for 2014-2023.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.06.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2014
Gjennomføringsfrist i EU
18.11.2015
Anvendelsesdato i EU
18.11.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0100
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro