Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 av 30. juli 2020 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og ordninger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk og om oppheving av to rettsakter på området næringslivsstatistikk

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197 of 30 July 2020 laying down technical specifications and arrangements pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council on European business statistics repealing 10 legal acts in the field of business statistics

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2019/2152 blev der fastlagt en fælles retlig ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæisk erhvervsstatistik.

(2) Rammen for europæiske virksomhedsregistre til statistiske formål er et af grundelementerne i en sådan fælles ramme, der gør det muligt at gennemføre og koordinere statistiske undersøgelser ud fra et harmoniseret stikprøvegrundlag.

(3) Det er nødvendigt at specificere datakravene til udarbejdelse af erhvervsstatistik med henblik på at udarbejde data, som er sammenlignelige mellem medlemsstaterne, og opnå harmonisering på alle erhvervsstatistikområder.

(4) Princippet om økonomisk ejendomsret som beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 bør finde anvendelse på europæisk erhvervsstatistik. Det bør gennemføres, i det omfang det er muligt, under hensyntagen til begrundede brugerbehov, datatilgængelighed og virkninger med hensyn til omkostninger og byrder, for så vidt som det ikke er i modstrid med principperne for og formålene med visse erhvervsstatistikker fastsat i nærværende forordning.

(5) For at specificere datakravene er det nødvendigt at definere industrihovedgrupperne og andre særlige aggregater af NACE-koder.

(6) Det er nødvendigt at definere de vigtigste variabler og begreber inden for erhvervsstatistik for at udarbejde data, som er sammenlignelige mellem medlemsstaterne, og opnå harmonisering på alle erhvervsstatistikområder.

(7) For at lette den byrde, der hviler på virksomhederne, og på grundlag af proportionalitetsprincippet, skal datakravene forenkles, idet der tages hensyn til størrelsen og betydningen af virksomhedernes økonomi i medlemsstaterne.

(8) Der skal fastlægges specifikke bestemmelser, som vil gælde for data om emnet »international handel med varer« og handel efter firmakendetegn og for området »konjunkturstatistik«.

(9) Den stigende økonomiske globalisering skaber udfordringer for den nuværende udarbejdelse af europæisk erhvervsstatistik. Da der registreres data fra multinationale koncerner, udgør rammen for europæiske statistiske virksomhedsregistre grundlaget for at forbedre mange statistikker vedrørende globalisering. Nogle af disse statistikker dækker hele økonomien og kræver derfor, at rammen for europæiske statistiske virksomhedsregistre dækker alle økonomiens sektorer.

(10) Der er behov for oplysninger om kontrolrelationer mellem juridiske enheder for at kunne definere koncerner, foretage en korrekt afgrænsning af firmaerne, lave en profil af store og komplekse enheder og undersøge markedskoncentrationer. Oplysninger om koncerner forbedrer kvaliteten af de nationale statistiske virksomhedsregistre. Disse oplysninger kan anvendes til at mindske risikoen for, at fortrolige data videregives. Koncerndata kan anvendes til undersøgelser af koncernen og kan reducere indberetningsbyrden.

(11) Det er nødvendigt at fastlægge foranstaltningerne vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed samt proceduren for fremsendelse af data om individuelle enheder til Kommissionen (Eurostat) og for fremsendelse af data om multinationale koncerner til de nationale statistikmyndigheder.

(12) Udveksling af fortrolige data til statistiske formål mellem Kommissionen og de nationale centralbanker og mellem Kommissionen og Den Europæiske Centralbank bør bidrage til at sikre kvaliteten af oplysningerne om multinationale koncerner i Unionen. Foranstaltningerne vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed samt proceduren for fremsendelse af sådanne fortrolige data til de nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank bør derfor fastlægges.

(13) Ved forordning (EU) 2019/2152 indføres der udveksling af fortrolige data mellem medlemsstaterne om eksport af varer inden for Unionen. Det er nødvendigt yderligere at præcisere, hvilke statistiske dataelementer der skal udveksles, samt at fastsætte listen over, hvilke statistiske dataelementer der skal udveksles i forbindelse med særlige varer eller særlige varebevægelser. Medlemsstaterne kan forenkle de oplysninger, der skal stilles til rådighed, forudsat at en sådan forenkling ikke får negative konsekvenser for statistikkens kvalitet. Det er nødvendigt at fastsætte betingelserne for en sådan forenkling.

(14) For at sikre en harmoniseret gennemførelse af dataudvekslingen er det nødvendigt at specificere ordningerne for indsamling og udarbejdelse af data samt ordningerne for anvendelse af minimumsdækningsgraden på 95 %. For at den nationale statistikmyndighed i importlandet kan anvende de udvekslede statistiske oplysninger til udarbejdelse af statistikker over import af varer inden for Unionen, skal der også udveksles metadata. For at sikre en harmoniseret gennemførelse i medlemsstaterne er det nødvendigt at specificere, hvilke metadata der er relevante for anvendelsen af de udvekslede data om eksport af varer inden for Unionen ved udarbejdelsen af statistikker, samt at fastsætte en tidsplan for fremsendelse af de statistiske oplysninger og de relevante metadata. Det er nødvendigt at fastlægge foranstaltninger vedrørende format, sikkerhed og fortrolighed samt en procedure for udveksling af fortrolige data.

(15) Anvendelse af ensartede standarder for udveksling og fremsendelse af data og metadata vedrørende de statistikker, der er omfattet af forordning (EU) 2019/2152, bidrager i høj grad til at integrere virksomhedsprocesser i europæisk erhvervsstatistik.

(16) Det internationale initiativ »Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX)« vedrørende statistiske og tekniske standarder for udveksling og deling af data og metadata fastsætter standarder for udveksling og formidling af officielle statistikker. De nødvendige datastrukturdefinitioner, som er udformet i overensstemmelse med SDMX, bør derfor anvendes, hvor det er relevant.

(17) Kommissionen (Eurostat) bør på Kommissionens (Eurostats) websted stille dokumentation til rådighed vedrørende datastrukturerne, herunder SDMX-datastrukturdefinitioner, og udstikke retningslinjer for deres gennemførelse, navnlig med hensyn til, hvilket teknisk format der skal anvendes.

(18) Medlemsstaterne bør forelægge standardiserede kvalitets- og metadatarapporter vedrørende de nationale statistiske virksomhedsregistre og alle erhvervsstatistikker i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) 2019/2152. Det er derfor nødvendigt at definere ordningerne for og hyppigheden af disse rapporter.

(19) Foranstaltningerne i nærværende forordning bør erstatte foranstaltningerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2001, Kommissionens forordning (EF) nr. 912/2004, Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004, Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006, Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2007, Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2008, Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2008, Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2009, Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009, Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009, Kommissionens forordning (EF) nr. 834/2009, Kommissionens forordning (EU) nr. 92/2010, Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010, Kommissionens forordning (EU) nr. 275/2010, Kommissionens forordning (EU) nr. 1097/2010, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 995/2012 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012. Disse forordninger bør ophæves.

(20) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet