Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om krav til data på området 'innovasjon''

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1092 av 30. juni 2022 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner til data på området 'innovasjon' i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1092 of 30 June 2022 laying down technical specifications of data requirements for the topic Innovation pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med henblik på i henhold til bilag II til forordning (EU) 2019/2152 at udarbejde og fremsende data til Kommissionen om emnet innovation, der er opført i bilag I til nævnte forordning, og som er sammenlignelige medlemsstaterne imellem, og sikre en korrekt gennemførelse af emnet innovation baseret på harmoniserede begreber, kan Kommissionen angive variabler, måleenhed, statistisk population, klassifikationer og opdelinger, anvendelse af approksimationer og kvalitetskrav, frist for fremsendelse af data samt første referenceperiode.

(2) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.06.2022
Anvendelsesdato i EU
21.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet