Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om krav til data på området 'globale verdikjeder'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/918 av 13. juni 2022 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner til data på området 'globale verdikjeder' i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/918 of 13 June 2022 laying down technical specifications of data requirements for the topic Global Value Chains pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordning, dansk utgave)

(1) For at kunne udarbejde data hvert tredje år, jf. bilag II til forordning (EU) 2019/2152, om emnet globale værdikæder, som er opført i bilag I til nævnte forordning, baseret på sammenlignelige og harmoniserede data, og for at sikre, at emnet globale værdikæder implementeres korrekt af medlemsstaterne, skal Kommissionen angive variablerne, måleenheden, den statistiske population, klassifikationer og opdelinger, fristen for fremsendelse af data, den første referenceperiode og fristen for kvalitetsrapporter.

(2) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.06.2022
Anvendelsesdato i EU
04.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet