Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til undersøkelsen om innovasjon i næringslivet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1092 av 30. juni 2022 om tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om innovasjon i næringslivet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1092 of 30 June 2022 laying down technical specifications of data requirements for the topic Innovation pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2022)

Sammendrag av innhold
De europeiske statistikkbyråene har i mer enn to tiår utarbeidet statistikk om innovasjon i næringslivet. Denne statistikken skal være sammenlignbar mellom landene i det europeiske statistikksystemet for å gjøre den så nyttig som mulig for nasjonal og europeisk politikkutforming, planlegging og forskning.

Undersøkelsen om innovasjon i næringslivet måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling innenfor områdene produkter (varer og tjenester), prosesser, organisasjon og marked. Statistikken gir også informasjon om foretakenes innovasjonsprosesser og rammebetingelsene for dette arbeidet.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1092 fastsetter de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen om innovasjon i næringslivet fra og med 2022, i samsvar med artikkel 7 i Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

De oppdaterte tekniske spesifikasjonene er fastlagt i vedlegg I til III i gjennomføringsforordningen. Undersøkelsen skal gjennomføres i henhold til disse spesifikasjonene annethvert år fra og med 2022.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.06.2022
Anvendelsesdato i EU
21.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet