Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for statistikk om globale verdikjeder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/918 av 13. juni 2022 om tekniske spesifikasjoner for statistikk om globale verdikjeder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/918 of 13 June 2022 laying down technical specifications of data requirements for the topic Global Value Chains pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2022)

Sammendrag av innhold
For å holde seg konkurransedyktige, organiserer bedrifter i økende grad produksjonen med utgangspunkt i leveranser fra leverandører lokalisert over hele verden i såkalte globale verdikjeder (GVC). Disse GVC-ene omfatter hele spekteret av aktiviteter som kreves for å bringe et produkt eller en tjeneste gjennom de ulike fasene av produksjon, levering til sluttforbrukere og avhending etter bruk.

GVC-statistikk kan hjelpe statistikere og beslutningstakere med å belyse ulike sider ved globalisering som internasjonale verdikjeder, næringslivets flytting av forretningsaktiviteter utenlands, såkalt internasjonal sourcing og konsekvenser for arbeidsplasser i Norge.

Et av de første forsøkene på å måle noen av disse fenomenene i Europa kom med introduksjonen av International sourcing-undersøkelsen (IS) i 2007. I 2019 ble IS-undersøkelsen (nå omdøpt til GVC-undersøkelsen) inkludert som offisiell statistikk i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk bedriftsstatistikk («EBS-forordningen»).

GVC-undersøkelsen vil bli gjennomført hvert 3. år. De tekniske spesifikasjonene for den første referanseperioden 2021-2023 er gitt i vedlegget til denne gjennomføringsforordningen. Enkelte deler av undersøkelsen kan bli endret mellom påfølgende referanseperioder for å fange opp nye globaliseringstrender.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som må dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.06.2022
Anvendelsesdato i EU
04.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet