Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Tittel

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2008/506/EF av 23. april 2008 om innføringen av europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF)

Recommendation 2008/506/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning

Siste nytt

Høring om norsk forskrift igangsatt av Kunnskapsdepartementet 8.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.04.2009)

Sammendrag av innhold
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) beskriver kvalifikasjonsnivåer i form av læringsutbytte og er et verktøy for å kunne sammenligne ulike lands utdanningssystemer med hverandre. EQF omfatter hele spennet av kvalifikasjoner, fra avsluttet grunnskoleopplæring til kvalifikasjoner på høyeste akademiske nivå.

Å implementere EQF innebærer å relatere nasjonale kvalifikasjonssystemer til EQF-nivåene innen 2010 og sikre at alle nye kvalifikasjonsbevis, eksamensbevis og Europassdokumenter som utstedes fra 2012, inneholder henvisning til EQF-nivå. Mange land utvikler også nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, men dette er ikke en forutsetning for å implementere EQF.

Det anbefales at nasjonale myndigheter utpeker/oppretter nasjonale koordineringspunkt som sammen med andre relevante nasjonale autoriteter skal støtte og styre implementeringen av EQF.

Vurdering
Rekommandasjonen er EØS-relevant og akseptabel. Implementeringen av EQF gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.

Andre opplysninger
Når det gjelder godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i tilknytning til regulerte yrker, er det direktiv 2005/36/EC som får anvendelse for statene i EØS-området.

Status
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF)bleetablert 23. april 2008.

Kunnskapsdepartementet har nedsatt en bredt sammensatt referansegruppe som skal gi råd til departementet vedrørende implementeringen av EQF.

EU-kommisjonen har etablert en EQF rådgivningsgruppe med representanter fra medlemslandene og samarbeidsparter på europeisk nivå. Gruppen skal sikre oversikt og fremme transparens når det gjelder etableringen av henvisninger mellom kvalifikasjonssystemene og EQF. KD har oppnevnt medlem og varamedlem til den rådgivende gruppen.

Det er foreløpig ikke utpekt/opprettet nasjonalt koordineringspunkt for EQF.

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.09.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.04.2008
Anvendelsesdato i EU
26.05.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 631-637
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
14.03.2009
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008H0506(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro