EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999 av 22. desember 1999 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden

Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Forordningen er opphevet og videreført av forordning (EU) nr. 330/2010, se lenke over.

BAKGRUNN (fra regjeringens EØS-notat, november 2000)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har foretatt en gjennomgripende revisjon av sin politikk vedrørende vertikale reguleringer.

Vertikale konkurransereguleringer omfatter samarbeid mellom aktører på ulike trinn i kjeden mellom produsent og forbruker, for eksempel mellom produsent og grossist, eller mellom grossist og detaljist.

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999 er det vedtatt ett gruppeunntak som skal gjelde for alle typer vertikale reguleringer, med unntak for visse nærmere angitte konkurranseskadelige klausuler som ikke vil kunne omfattes av unntaket. Et gruppeunntak er et generelt unntak for avtaler som i utgangspunktet rammes av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i EF-traktatens artikkel 81 (EØS-avtalens artikkel 53). Eksisterende gruppeunntak for enedistribusjonsavtaler, avtaler om eksklusiv kjøpsplikt og franchiseavtaler var regulert av forordningene (EØF) nr. 1983/83, 1984/83 og 4087/88 (jf. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92), bind 7 s. 60, 64 og 96). Disse unntakene vil bli opphevet og i stedet bli dekket av et generelt unntak i henhold til forordning (EF) nr. 2790/1999. Endringen innebærer at Kommisjonen ikke opprettholder den sektorspesifikke reguleringen av distribusjonsavtaler vedrørende øl og bensin, mens gruppeunntaket for motorkjøreøyer fremdeles opprettholdes. Gruppeunntaket vil kun få anvendelse dersom de involverte foretakene har markedsandeler under 30%.

Forordningen innebærer også at medlemsstatene, innenfor eget territorium, skal kunne oppheve fordelen av et gruppeunntak, og forby et vertikalt samarbeid, dersom vilkårene for unntak ikke lenger anses å være til stede.

Merknader
Forordningen innebærer at de næringsdrivende får større frihet mht. utformingen av sine distribusjonsavtaler. Samtidig får en et regelverk som er bedre i tråd med økonomisk teori om de konkurransebegrensende virkningene av slike avtaler. Regelverket åpner videre for økt desentralisert håndheving av konkurransereglene, ettersom medlemsstatene, og ikke alene Kommisjonen, nå selv vil kunne trekke tilbake fordelen av et gruppeunntak.

Forordningen vil kunne gjennomføres i norsk rett ved forskriftsendring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.1999
Anvendelsesdato i EU
01.06.2000
Opphører å gjelde
31.05.2010
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 20, 12.4.2001, p. 181-185
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.01.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.01.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2004
Anvendes fra i Norge
20.03.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999R2790
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro