EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/755 av 6. mai 2021 om utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

Commission Implementing Decision (EU) 2021/755 of 6 May 2021 designating a European Union reference centre for animal welfare for ruminants and equines in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.8.2021)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EU) 2017/625 artikkel 95 gir hjemmel til å oppnevne EU referansesentre for dyrevelferd. EU har til nå oppnevnt to referansesentre, ett for gris og ett for fjørfe, kanin og andre mindre dyrearter. EU oppnevner nå et referansesenter for drøvtyggere og hestedyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Oppgavene til refereransesenteret er nedfelt i kontrollforordningen artikkel 96. Senteret skal bidra med og spre kunnskap om dyrevelferd, både i form av egen forskning og ved å informere om eksisterende kunnskap og beste praksis. Senteret vil kunne støtte medlemslandene og bidra med opplæring. Et område som er i fokus, er bruk av dyrebaserte og ressursbaserte indikatorer til å vurdere dyrevelferden. Dette kan Norge ha nytte av.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2021
Anvendes fra i Norge
23.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0755
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro