EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/221 av 15. februar 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder EU-referanselaboratorium for transmissible spongiforme encefaloatier (TSE)

Commission Regulation (EU) 2018/221 of 15 February 2018 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 gir generelle bestemmelser om oppgaver, forpliktelser og vilkår for EU referanselaboratorier (EURL) innen mat, fôr og dyrehelse. Utpekte EURL er listeført i vedlegg VII av forordningen.

TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001 utpeker EURL for transmissible spongiforme encefaloatier (TSE) og angir dets spesifikke oppgaver. Dette EURL er per i dag lokalisert i Storbritannia og utpekelsen utløper 31. desember 2017. Grunnet Brexit er det derfor nødvendig å peke ut et nytt EURL for TSE.

Kommisjonen har den 29. mars d.å. bedt om søknader for EURL for TSE. Etter en vurdering av søknadene har valget falt på konsortiumet mellom Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) og the Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Utpekelsen av nytt EURL for TSE medfører en endring av punkt 1 i kapittel B i vedlegg X av forordning (EU) nr. 999/2001 og endring av punkt 13 i del I i vedlegg VII av forordning (EF) nr. 882/2004.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Endringen medfører en endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) og forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Mattilsynet vurderer at denne endringen er åpenbart unødvendig å sende på høring jf. forvaltningsloven § 37. Begrunnelsen for dette er at Norge har minimal innflytelse på utpekelse av EURL. Eventuelle høringsinnspill til endringen vil derfor ikke kunne tillegges betydning. Berørte parter, Veterinærinstituttet, er allerede informert om endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses å ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Veterinærinstituttet vurderer de utpekte laboratoriene som meget kompetente innen TSE diagnostikk. De hatt et godt samarbeid med dem i lang tid og vil fortsette et aktivt samarbeid med dem.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0221
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro