EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2020

Tittel

Pilotprosjektet for forsvarsforskning 2020 (budsjettpost 02 04 77 03 i EUs budsjett for 2020)

Preparatory action on defence research 2020 (budget line 02 04 77 03 of the EU budget 2020)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2020)

Sammendrag av innhold
Beslutningen gjelder Norges tilskudd til EU for deltakelse i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (PADR) i 2020. Beslutningen gjelder forlengelse til 2020, ettersom planlagt aktivitet er forsinket og løper over i 2020. Forlengelsen av norsk deltakelse i PADR i 2020 ble godkjent i statsråd 23. juni.

Norges deltakelse i PADR skjer gjennom tilskudd til budsjettlinje 02 04 77 03 (Forberedende tiltak for forsvarsforskning). Norges økonomiske bidrag beregnes iht. EØS-avtalens artikkel 82.

Om PADR
Norge har som eneste ikke-medlem deltatt i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (Preparatory Action on Defence Research, PADR). Tiltaket ble gjennomført i perioden 2017–2019 for å gi EU-kommisjonen et bedre grunnlag for å vurdere nytten av eventuell framtidig støtte til forsvarsforskning i EU. Tiltaket er en del av den europeiske forsvarshandlingsplanen European Defence Action Plan, EDAP, som ble lansert i 2016. Denne planen har til hensikt å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på forsvarsområdet, utvikle konkurransedyktig og innovativ europeisk forsvarsindustri og bidra til effektive anskaffelser av forsvarskapabiliteter.

Både PADR og EDIDP er forberedende tiltak for lanseringen av Det europeiske forsvarsfond fra 2021. I følge EØS-avtalen artikkel 1 nr. 1 og artikkel 1 nr. 2 bokstav f) skal avtalen fremme sterkere samarbeid mellom avtalepartene innen forskning og utvikling. PADR innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31, som omhandler samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Norge har deltatt i PADR gjennom EØS-avtalen i perioden 2017–2019. Deltakelsen i PADR har vært fastsatt gjennom separate EØS-komitébeslutninger for hvert år.

EØS-komitebeslutningen for 2020 gjelder forlengelse av deltakelsen til 2020, noe som skyldes at allerede godkjent og planlagt aktivitet er forsinket og løper over i 2020. Innlemmelse i EØS-avtalen av PADR for 2020 medfører således ikke ekstrabevilgninger utover det Norge allerede har forpliktet seg til for perioden 2017–2019. Det er ikke uvanlig å betale for slik deltakelse etter at den formelle perioden er utløpt. Forlengelsen av norsk deltakelse i PADR i 2020 ble godkjent i statsråd 23. juni 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av PADR nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge forplikter seg kun til bidrag til og deltakelse i PADR over inneværende års budsjett. Kostnadene for norsk deltakelse i 2020 fastsettes etter EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a), og vil utgjøre ca. 4,5 millioner kroner (408.600 euro). Utgiftene til norsk deltakelse vil bli dekket innenfor Forsvarsdepartementets vedtatte budsjettramme. Totalkostnaden for deltakelse i perioden 2017–2020 vil være om lag 22.5 millioner kroner.
Forsvarsdepartementet vil stå for den løpende oppfølgingen av PADR i gjennomføringsperioden, noe som ikke forventes å medføre administrativt merarbeid i betydelig grad.

Sakkyndige instansers merknader
Budsjettlinjen har ikke vært behandlet i spesialutvalg. Forsvarsdepartementet anser budsjettlinjen som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Deltakelse i PADR gir Norge flere gode muligheter i form av blant annet styrket konkurranseevne på det europeiske forsvarsmarkedet og etablering av internasjonale samarbeidsnettverk. Deltakelsen kan skape en presedens for deltakelse i eventuelle fremtidige initiativer innenfor EUs forsvarsforskning. Målet med norsk deltakelse i PADR er derfor at Norge skal være så godt forberedt som mulig for å kunne konkurrere om midler ved et eventuelt fremtidig initiativ for forsvarsforskning i EU. Et annet mål er at det etableres samarbeidsnettverk og relasjoner også nasjonalt.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Forsvarsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro