EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019

Tittel

Kommisjonsbeslutning C(2019) 1873 av 19. mars 2019 om finansiering av pilotprosjektet for forsvarsforskning og om vedtakelse av arbeidsprogrammet for 2019

Commission Decision of 19 March 2019 on the financing of the 'Preparatory action on defence research' and the adoption of the work programme for 2019

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen gjelder Norges tilskudd til EU for deltakelse i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (PADR). Beslutningen gjelder for året 2019.

Norges deltakelse i PADR skjer gjennom tilskudd til budsjettlinje 02 04 77 03 (Forberedende tiltak for forsvarsforskning). Norges økonomiske bidrag beregnes iht. EØS-avtalens artikkel 82.

Om PADR
Norge har som eneste ikke-medlem fått anledning til å delta i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning, Preparatory Action on Defence Research, PADR. Tiltaket gjennomføres i perioden 2017–2020, for å gi EU-kommisjonen et bedre grunnlag for å vurdere nytten av eventuell framtidig støtte til forsvarsforskning i EU. Norge forplikter seg til deltakelse i tiltaket ett år om gangen. Tiltaket er en del av den europeiske forsvarshandlingsplanen European Defence Action Plan, EDAP, som ble lansert 30. november 2016. Planen har til hensikt å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på forsvarsområdet, utvikle konkurransedyktig og innovativ europeisk forsvarsindustri og bidra til effektive anskaffelser av forsvarskapabiliteter. Det forberedende tiltaket for forsvarsforskning (PADR) er en del av EDAP. PADR skal stimulere til samarbeid mellom medlemsstatene. Det er derfor en forutsetning for å kunne konkurrere seg til midler at flere stater er sammen om søknaden, og at både forskningsinstitusjoner og industri er involvert i konsortiene som søker midler.

PADR blir gjennomført gjennom ulike årlige arbeidsprogrammer. Det europeiske forsvarsbyrået, European Defence Agency (EDA), har ansvaret for gjennomføringen av PADR.

I følge EØS-avtalen artikkel 1 nr. 1 og artikkel 1 nr. 2 bokstav ) skal avtalen fremme sterkere samarbeid mellom avtalepartene innen forskning og utvikling. PADR innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31, som omhandler samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av PADR nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge forplikter seg til bidrag til og deltakelse i PADR over inneværende års budsjett. Kostnadene for norsk deltakelse i 2019 vil utgjøre inntil 6,5 millioner kroner. Utgiftene til norsk deltakelse dekkes innenfor Forsvarsdepartementets vedtatte budsjettramme.

Forsvarsdepartementet vil stå for den løpende oppfølgingen av PADR i gjennomføringsperioden, noe som ikke forventes å medføre administrativt merarbeid i betydelig grad.

Sakkyndige instansers merknader
Budsjettlinjen har ikke vært behandlet i spesialutvalg. Forsvarsdepartementet anser budsjettlinjen som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Deltakelse i PADR gir Norge flere gode muligheter i form av blant annet styrket konkurranseevne på det europeiske forsvarsmarkedet og etablering av internasjonale samarbeidsnettverk. Deltakelsen kan skape en presedens for deltakelse i eventuelle fremtidige initiativer innenfor EUs forsvarsforskning. Målet med norsk deltakelse i PADR er derfor at Norge skal være så godt forberedt som mulig for å kunne konkurrere om midler ved et eventuelt fremtidig initiativ for forsvarsforskning i EU. Et annet mål er at det etableres samarbeidsnettverk og relasjoner også nasjonalt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
19.03.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Forsvarsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro