EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2018

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/595 av 15. april 2015 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2016, 2017 og 2018 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/595 of 15 April 2015 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2016, 2017 and 2018 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2015/595 av 15. april 2015 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2016, 2017 og 2018. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel. Rettsaken er gjeldene fra 1. januar 2016 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato.

Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Norge har analysert et minimum antall prøver som det er krav om for et flertall av EU-landene inklusive land som er omtrent like store som Norge. For noen av de større medlemstatene er det krav om å analysere flere prøver av hvert næringsmiddel. Det er krav om rapportering av resultatene fra foregående år innen 31. august året etter og resultatene skal rapporteres i henhold til Standard sample Description (SSD).

Forordningen vil erstatte/endre forordning 400/2014, men denne skal fortsatt gjelde for prøver som analyseres for myndighetene i 2015. Siden kravene i denne forordningen kun gir krav til myndighetene ansees det ikke som nødvendig å gjennomføre en høring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 3. mars 2015 nr 182 om felles koordinert overvåkningsprogram for 2015, 2016 og 2017 for rester av plantevernmidler i næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2016-2018. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.
• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Da Norge ikke står oppført på oversikten i forordningens vedlegg II, over hvor mange prøver hvert medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som et flertall av EU-medlemslandene (inklusive de mindre medlemslandene). Dette vil si tolv for hver «single residue»-metode (fotnote 1) og femten for hver «multi residue»-metode (fotnote 2).

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:

«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added: NO 12 (*) 15 (**)”.

Rettsakten retter seg mot myndighetene i form av krav til innhold i kontrollprogrammet og fordi denne rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2015
Anvendes fra i Norge
02.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0595
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro