EU-konsultasjon om retningslinjer for statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring

Tittel

(Utkast) Meddelelse fra Kommisjonen til medlemsstatene om anvendelse av EUF-traktatens artikkel 107 og 108 på kortsiktig eksportkredittforsikring

Draft Communication from the Commission to the Member States on the application of state aid rules to short term export credit insurance

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.6.2012 (frist 21.09.2012)

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

Indledning
Eksportstøtte kan få negative virkninger for konkurrencen mellem potentielle konkurrerende leverandører af varer og tjenesteydelser. Som den instans, der i henhold til traktaten skal påse, at konkurrencevilkårene ikke fordrejes, har Kommissionen derfor altid stærkt modsat sig, at der ydes eksportstøtte i forbindelse med samhandelen inden for EU (i det følgende benævnt "EU-samhandelen") og i forbindelse med eksporten til lande uden for EU (i det følgende benævnt "tredjelande"). For at forhindre, at medlemsstaternes støtte til eksportkreditforsikring fordrejer konkurrencevilkårene, må det afklares, hvordan den skal vurderes på grundlag af statsstøttereglerne.

2. Kommissionen har udnyttet sine beføjelser til at regulere statsstøtte inden for kortfristet eksportkreditforsikring til at tacke faktiske eller potentielle fordrejninger af konkurrencen inden for det indre marked, ikke blot mellem eksportører fra forskellige medlemsstater (i forbindelse med samhandelen i EU og eksporten til tredjelande), men også mellem eksportkreditforsikringsselskaber, der opererer i EU. I
1997 fastlagde Kommissionen principperne for statsstøtte i sin meddelelse til medlemsstaterne i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 1, med henblik på anvendelse af traktatens artikel 92 og 93 på kortfristet eksportkreditforsikring [1]
(1997-meddelelsen). 1997-meddelelsen skulle anvendes i en periode på fem år fra den 1. januar 1998. Den blev senere ændret og forlænget i 2001 [2[, 2004 [3], 2005 [4] og
2010 [5]. Den gælder nu indtil den 31. december 2012.

3. De erfaringer, der er opnået ved anvendelsen af 1997-meddelelsen, især under finanskrisen fra 2009 til 2011, viser, at Kommissionens politik på dette område bør tages op til revision.

4. Formålet med denne meddelelse er at forhindre, at statsstøtte fordrejer konkurrencen mellem private og offentlige eller offentligt ejede eksportkreditforsikringsselskaber, og at skabe lige konkurrencevilkår for eksportører.

5. Den tager sigte på at give medlemsstaterne en mere udførlig vejledning om de principper, som Kommissionen har til hensigt at lægge til grund for sin fortolkning af EUF-traktatens artikel 107 og 108 og deres anvendelse på kortfristet eksportkreditforsikring. Den skal gøre Kommissionens politik på dette område så gennemsigtig som muligt og sikre forudsigelighed og ligebehandling. Den indeholder derfor en række betingelser, der skal være opfyldt, når eksportkreditforsikringsselskaber, som driver forsikringsvirksomhed for statens regning eller med statsgaranti, ønsker at komme ind på det kortfristede kreditforsikringsmarked for de såkaldte markedsmæssige risici (i det følgende benævnt "ordinære risici").

6. Risici, som principielt ikke er markedsmæssige (i det følgende benævnt "ekstraordinære risici"), falder ikke ind under denne meddelelse. Meddelelsen omhandler derfor ikke eksportkreditforsikring med en risikoperiode på to år eller mere, da dette for øjeblikket betragtes som forsikring af ekstraordinære risici.

7. Afsnit 2 beskriver meddelelsens anvendelsesområde og de definitioner, der anvendes i den. Afsnit 3 behandler anvendelsen af EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, og det generelle forbud mod statsstøtte til eksportkreditforsikring af ordinære risici. Endelig redegøres der i afsnit 4 for en række undtagelser fra definitionen af ordinære risici og for betingelserne for statsstøtte til forsikring af disse undtagne risici.

1 EFT C 281 af 17.9.1997, s. 4.
2 EFT C 217 af 2.8.2001, s. 2.
3 EUT C 307 af 11.12.2004, s. 12.
4 EUT C 325 af 22.12.2005, s. 22.
5 EUT C 329 af 7.12.2010, s. 6.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet