EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2020/2243 av 22. desember 2020 om en koordinert tilnærming til reiser og transport som følge av SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia

Commission Recommendation (EU) 2020/2243 of 22 December 2020 on a coordinated approach to travel and transport in response to the SARS-COV-2 variant observed in the United Kingdom

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.12.2020)

Kommissionen vedtager henstilling om en koordineret EU-tilgang til rejser og transport som reaktion på den nye variant af coronavirus i Det Forenede Kongerige

Efter den hurtige stigning i antallet af covid-19-tilfælde i dele af England, hvoraf en stor del vedrører en ny variant af virusset, vedtog Kommissionen i dag en henstilling om en koordineret tilgang til rejse- og transportforanstaltninger. Henstillingen bygger på Rådets henstilling af 13. oktober om en koordineret tilgang til fri bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien og en række andre vejledende dokumenter, som Kommissionen har vedtaget i de seneste måneder, navnlig meddelelsen om grønne baner. Selv om det er vigtigt at træffe hurtige midlertidige forebyggende foranstaltninger for at begrænse yderligere spredning af den nye virusstamme, og alle ikkevæsentlige rejser til og fra Det Forenede Kongerige bør frarådes, bør væsentlige rejser og transit for passagerer være mulig. Forbud mod fly- og togrejser bør ophæves, da det er nødvendigt at sikre, at der er mulighed for væsentlige rejser, og at undgå afbrydelser i forsyningskæden.

Didier Reynders, kommissær med ansvar for retlige anliggender, udtaler: "I betragtning af den nuværende usikkerhed og i lyset af forsigtighedsprincippet bør medlemsstaterne træffe koordinerede foranstaltninger for at modvirke ikkevæsentlige rejser mellem Det Forenede Kongerige og EU. På den anden side bør generelle rejseforbud ikke forhindre tusindvis af EU-borgere og britiske statsborgere i at rejse tilbage til deres hjemland. Selv om der er brug for forholdsregler for at begrænse spredningen af den nye variant af coronavirusset, vil vi derfor med den aktuelle henstilling sikre, at restriktionerne koordineres, og at der indføres de nødvendige undtagelser for borgere og indbyggere, der rejser hjem, og andre, der af tvingende grunde er nødt til at rejse."

Kommissær med ansvar for indre anliggender Ylva Johansson udtaler: Siden marts har Kommissionen udarbejdet solide henstillinger til medlemsstaterne om kontrol ved de indre og ydre grænser. På denne baggrund er vi i stand til at håndtere situationen, efterhånden som den ændrer sig, og de nye udfordringer, som pandemien frembyder. For at være effektive skal vores tiltag koordineres, og i dag fremmer vi en hurtig indsats for at tackle den nye coronavirusvariant, samtidig med at vi sikrer, at væsentlige rejser stadig kan finde sted."

Transportkommissær Adina Vălean udtaler: "Med den aktuelle henstilling gør vi det klart for medlemsstaterne, hvordan trafikforbindelserne og transporttjenesterne kan opretholdes efter opdagelsen af den nye stamme af coronavirusset. Inden for EU er det afgørende, at transportarbejdere er undtaget fra eventuelle restriktive foranstaltninger som karantæne og testning. Vi er nødt til fortsat at holde forsyningskæderne intakte i overensstemmelse med vores meddelelse om grønne baner."

Indtil udgangen af december gælder reglerne om fri bevægelighed stadig for Det Forenede Kongerige. Det betyder, at medlemsstaterne i princippet ikke bør nægte indrejse for personer, der rejser fra Det Forenede Kongerige. Efter overgangsperiodens udløb vil Det Forenede Kongerige være omfattet af Rådets henstilling om midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og en eventuel ophævelse af sådanne restriktioner.

Kommissionens nye henstilling til medlemsstaterne indeholder følgende punkter:

  • Medlemsstaterne bør gennemføre principperne i Rådets henstilling fra oktober om koordinering af restriktionerne for den frie bevægelighed. På grundlag af forsigtighedsprincippet bør alle ikkevæsentlige rejser til og fra Det Forenede Kongerige indtil videre frarådes.
  • EU-borgere og britiske statsborgere, der rejser til deres bopælsmedlemsstat eller bopælsland, samt tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af EU's ret til fri bevægelighed, bør dog undtages fra yderligere midlertidige restriktioner, forudsat at de underkastes en test eller karantæne.
  • Af rejsende med en væsentlig funktion, f.eks. sundhedspersonale, bør det kræves, at de bliver testet (RT-PCR-test eller en hurtig antigentest inden for 72 timer før afrejsen), men der bør ikke stilles krav om, at de går i karantæne, mens de udøver deres væsentlige funktion.
  • Transportpersonale inden for EU bør være undtaget fra ethvert forbud mod rejser over landegrænser og fra test- og karantænekrav, når de rejser over en grænse på vej til og fra et skib, et køretøj eller et luftfartøj. Hvis en medlemsstat i den særlige situation mellem EU og Det Forenede Kongerige og i de kommende dage kræver hurtige antigentest for transportarbejdere, bør dette ikke føre til afbrydelser i transporten.
  • Transit for passagerer, navnlig på væsentlige rejser, bør gøres mulig uden karantæne. Der kan kræves en test, men myndighederne skal informere om et sådant krav på forhånd eller tilbyde testning under rejsen.
  • I betragtning af, hvor vigtigt det er at bevare muligheden for væsentlige rejser og transitrejser til hjemlandet som beskrevet i henstillingen, bør ethvert forbud mod transporttjenester, f.eks. fly- og togrejser, ophæves.
  • Fragtstrømmene skal kunne fortsætte uafbrudt i overensstemmelse med meddelelsen om grønne baner og meddelelsen om luftfragt, ikke mindst for f.eks. at sikre rettidig distribution af covid-19-vacciner.
  • Medlemsstaternes offentlige sundhedsmyndigheder bør optrappe gensekventeringsindsatsen og analysere virusisolater rettidigt for hurtigt at påvise tilfælde af den nye variant. De bør også straks identificere tilfælde, der involverer personer, der er rejst til eller fra Det Forenede Kongerige inden for de seneste 14 dage, eller som har været i tæt kontakt med bekræftede tilfælde, for at sikre en passende opfølgning (f.eks. RT-PCR-test, isolation, forbedret kontaktopsporing).

Næste skridt

Ifølge artikel 126 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab udløber den overgangsperiode, som parterne har aftalt, den 31. december 2020.

Fra den 1. januar 2021 bliver Det Forenede Kongerige et tredjeland, og medlemsstaterne skal begynde at anvende henstillingen om midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU over for rejsende fra Det Forenede Kongerige. Dermed kan i princippet kun væsentlige rejser fra Det Forenede Kongerige tillades. Rejsende fra Det Forenede Kongerige kan kun drage fordel af en undtagelse fra denne generelle rejserestriktion, hvis Rådet beslutter at tilføje Det Forenede Kongerige til listen over tredjelande, hvis indbyggere ikke bør berøres af midlertidige restriktioner ved de ydre grænser for ikkevæsentlige rejser til EU. Listen revideres regelmæssigt af medlemsstaterne i Rådet.

Ifølge direktivet om fastboende udlændinge gælder begrænsningen til væsentlige rejser dog ikke for EU-borgere med bopæl i Det Forenede Kongerige og britiske statsborgere, der er fastboende i en EU-medlemsstat, uanset formålet med rejsen.

Baggrund

I løbet af dette år har Kommissionen spillet en vigtig rolle med hensyn til at sikre fri bevægelighed for både personer og varer inden for Den Europæiske Union.

Kommissionen har vedtaget en række vejledende dokumenter om grønne baner, herunder en meddelelse af 28. oktober 2020 om opgradering af begrebet grønne baner, så det ikke kun omfatter vejgodstransport, men også jernbanegodstransport, luftfragt og godstransport ad vandvejen, for at sikre, at vigtige forsyningskæder fortsat fungerer og for at undgå afbrydelser i fragt og logistik i EU under den anden bølge af pandemien.

Den 30. juni 2020 vedtog Rådet en henstilling om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner. Henstillingen vedrørte en fælles tilgang med hensyn til de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser som vedtaget af EU's stats- og regeringschefer den 17. marts 2020 og eventuel ophævelse af disse restriktioner.

I september fremsatte Kommissionen et forslag til Rådets henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien, der blev vedtaget den 13. oktober.

Det er nødvendigt med en velkoordineret, forudsigelig og gennemsigtig tilgang til vedtagelsen af restriktioner for den frie bevægelighed for personer og varer for at kunne forebygge en spredning af virusset, beskytte borgernes sundhed og bevare den frie bevægelighed i Unionen under sikre forhold. Dette har stor betydning for de flere millioner borgere, som dagligt er afhængige af at kunne rejse ubesværet på tværs af grænserne, og det er afgørende for bestræbelserne på at indlede en sikker genopbygning af vores økonomi.

Yderligere oplysninger

Henstilling om en koordineret tilgang til rejser og transport som reaktion på den variant af sars-CoV-2-, der er observeret i Det Forenede Kongerige

Henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed

Henstilling om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU

Ofte stillede spørgsmål om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet